Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Att ansöka hos länsstyrelsen om tillstånd att odla fisk enligt miljöbalken (Prövningsnivå B)

För större fiskodlingar (över 40 ton foderförbrukning per år) ska man söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Miljöprövningsprocessen för miljöfarlig verksamhet har många steg och kan ta tid. Här beskriver vi hur processen går till. Läs mer om varje steg under bilden. Ta kontakt med din länsstyrelse för mer information.

Processbild ansökan tillstånd odla fisk enligt miljöbalken

Här kan du läsa mer om de olika stegen i figuren

1. Tidigt samråd
Om du vill odla fisk i större omfattning (mer än 40 ton foder per år) ska denna verksamhet bedömas enligt bestämmelserna om miljöfarlig verksamhet. Du ska lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt den miljöpåvekan din odling kommer ge till länsstyrelsen, kommunen och enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten (t.ex. närboende) som en grund för samrådet med dessa.

2. Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen beslutar om din verksamhet har betydande miljöpåverkan eller inte. Det är de uppgifter som kommit fram vid det tidiga samrådet samt förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (1998:905) som ligger till grund för detta beslut.

2a. Utökat samråd
Om din verksamhet bedöms ha betydande miljöpåverkan ska du hålla ett utökat samråd med övriga statliga myndigheter, organisationer (t.ex. fiskevårdsområden, byalag etc.) och allmänheten.

3. Skriv en miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Du som sökande ska ta fram en MKB med utgångspunkt från omfattning och inriktning på din odling. Du ska också ta hänsyn till de synpunkter som kommit fram vid samråden.

Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som din odling kan ha dels på människor men också på djur, växter, mat, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Du ska också ange hur mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt kommer påverkas, samt hur du kommer hushålla med material, råvaror och energi.

De direkta och indirekta effekterna på miljön ska identifieras och beskrivas för att en samlad bedömning ska kunna göras av hur miljön och människors hälsa kommer påverkas av din odling. Det är du som söker om tillstånd som betalar kostnaden för MKB:n och ansvarar för att den innehåller alla uppgifter som länsstyrelsen behöver

4. Lämna din ansökan till länsstyrelsen
När MKB:n är färdig kan du lämna in din ansökan om tillstånd och MKB:n till länsstyrelsen. Det är viktigt att ansökan är helt komplett.

Du får inte starta din odling förrän länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen) har prövat och beviljat din ansökan. Det gäller tillstånd både enligt fiskerilagstiftningen samt miljölagstiftningen.

5. Din ansökan och MKB ska kungöras och yttranden hämtas in
Länsstyrelsen offentliggör din ansökan inklusive MBK i lokala tidningar för att ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter (kungörelse). Länsstyrelsen begär in yttranden från remissinstanser och sakägare som får lämna skriftliga synpunkter på din ansökan under en viss tid, d.v.s. remisstiden. Du har möjlighet att bemöta dessa synpunkter och om det finns behov kan ett offentligt möte hållas i ärendet.

6. Prövning
Länsstyrelsen bereder och prövar din odling utifrån miljöbalkens bestämmelser. Det är oftast länsstyrelsens miljöenhet som handlägger ärendet. Länsstyrelsen har möjlighet att skicka din ansökan till kommunens miljönämnd för att utreda om ansökan behöver kompletteras. Länsstyrelsen tar fram ett förslag till beslut i ärendet.

7. Beslut
Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) som fattar beslut om tillstånd att odla fisk. Miljöprövningsdelegationen beslutar om området är lämpligt för vattenbruk, hur mycket fisk du får odla samt övriga villkor för tillståndet. Delegationen beslutar samtidigt om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav för en godkänd MKB.

Miljöprövningsdelegationen består av ordföranden och en sakkunnig. Handläggaren från länsstyrelsens miljöenhet redogör för ärendet inför miljöprövningsdelegationen. Handläggaren får delta i den slutliga handläggningen men får inte vara med och fatta beslutet.

Du har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen och vidare till mark- och miljööverdomstolen om du anser att behov finns.

8. Kungörelse av beslut

Länsstyrelsens beslut ska offentliggöras. När miljöprövningsdelegationen har beslutat om tillstånd ska beslutet offentliggöras genom besked till sökanden och i lokalpressen. Beslutet börjar gälla tre veckor efter att det offentliggjorts.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12