Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Handlingsplan för svenskt vattenbruk

Handlingsplan

Handlingsplanen är verktyget

För att vattenbruksnäringen ska växa på ett hållbart sätt behöver strategin omsättas i verklighet. I mars 2015 blev den uppföljande handlingsplanen klar efter en I bred samverkan mellan bransch, forskning, intresseorganisationer och myndigheter.

Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som behöver vidtas för att målen i vattenbruksstrategin verkligen ska uppnås. Varje åtgärd är alltså tydligt kopplad till ett eller flera mål inom strategin. Läs mer om strategin här.

Handlingsplanen är verktyget för att omsätta strategin till handling. Planen blev klar 2015 och innehåller konkreta åtgärder som ska bidra till att strategins mål och vision uppnås till 2020. Arbetet med att genomföra åtgärderna pågår och fortsätter fram till 2020. Fortsatt samarbete och dialog mellan olika aktörer är nödvändigt.

Handlingsplanen ska bidra till att stärka den växande vattenbruksnäringen runt om i Sverige genom långsiktigt hållbar utveckling av både öppna och slutna odlingssystem. Fortsatt samarbete och dialog mellan olika aktörer är nödvändigt för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen och uppnå en hållbar tillväxt av vattenbruksnäringen.

Handlingsplanens åtgärder

1. Näringslivsutveckling

    a. Rådgivning och näringslivsutveckling med vattenbrukskompetens

    b. Ekonomiska beräkningsmodeller

2. Marknadsåtgärder

    a. Branschgemensam marknadsföring

    b. Produktdiversifiering

    c. Distributionskedja för vattenbruksprodukter

3. Påverkansåtgärder för översyn av lagstiftning

4. Utveckla avel och sättfiskproduktion för svenskt vattenbruk

    a. Vidareutveckla befintliga avelsprogram och produktionsteknik för avel av matfisk

    b. Sättfiskproduktion och avel för fritidsfiske- och bevarandeändamål

5. Utveckling av för Sverige nya produktionsformer

    a. Utveckla odling av fler vattenbruksarter

    b. Ekonomisk bärkraft i slutna och integrerade system

    c. Blå fånggrödor

6. Utveckla Code of practice för djurskydd och smittskydd

7. Utveckling av vattenbrukets kompetenscentra

    a. Finansiering av vattenbrukscentra

    b. Utvecklings- och testanläggningar

8. Samordning av forskning och innovation

9. Utbildning och kompetensutveckling

    a. Kompetensutveckling och fortbildning

    b. Utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå

10. Regional och lokal vattenbruksplanering

11. Informations- och kommunikationsinsatser

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-08