Meny

Aktuellt från Jordbruksverket

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Det blir en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

DAG: Tisdag 23 oktober
TID: kl. 12.00 - 16.30
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

Läs programmet och anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor den 4-6 december

Hur startar man en fiskodlingsverksamhet? Eller utökar sitt tillstånd?
Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV) bjuder in nuvarande och blivande fiskodlare till en kurs om tillståndsfrågor och miljö i Östersund den 4-6 december 2018.

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Syftet är också att öka kontaktytorna mellan myndigheter och vattenbrukare. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

Läs mer om kursens upplägg och anmälan här.PDF Sista anmälningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad föreskrift för producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Den 17 september träder ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SVFS 2014:44) om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen ikraft. De viktigaste ändringarna som gjorts i föreskriften kan du läsa om nedan.

 • Skrivningen i 3 § 3 punkten ändras så att medlemmarna i en fiskeriproducentorganisation ska bedriva sitt fiske med stöd av en fiskelicens eller en personlig fiskelicens. Syftet med ändringen är att alla som får fiska yrkesmässigt ska kunna vara medlemmar i en producentorganisation.
 • Paragrafen 3 a läggs till, där anges att varje medlem i en producentorganisation ska ha en röst vid producentorganisationens stämmor.
 • Kravet på att producentorganisationer ska redovisa pris per säsong i sin produktionsplan gäller nu endast de producentorganisationer som säljer sina medlemmars produktion. Detta framgår av 6 a §.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa hela föreskriften.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktikplatser till vattenbrukselever

Söker ni praktikanter till ert vattenbruksföretag?

Sedan 2011 har Gullmarsgymnasiet i Lysekil utbildat vattenbrukselever genom sitt marina naturbruksprogram. Det är en 3-årig utbildning som inte enbart behandlar marint vattenbruk utan även de flesta tekniker, arter och miljöer som bedrivs inom svenskt vattenbruk idag. Här kan du läsa mer om vad utbildningen innehåller.Powerpoint

Nu söker gymnasiet praktikplatser på svenska vattenbruksföretag i hela landet för att få en starkare koppling till den inhemska marknaden. I dagsläget praktiserar många av eleverna i Norge och Danmark, men nu önskas fler praktikplatser inom det svenska vattenbruket så som röding-, rengbågs-, ras- och musselodling samt akvaponik.

Är ni intresserade av att ha praktikanter, kontakta

Mikael Thörn
Lärarassistent Marint Naturbruk
E-post: mikael.thorn@lysekil.se
Tel: 0705-81 97 65

Halvtidsrapportering av handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk

Jordbruksverket tog 2015 fram en handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk tillsammans med näring, akademi, myndigheter samt intresseorganisationer. I handlingsplanen presenterades åtgärder som skulle bidra till att nå målen och visionen i den nationella vattenbruksstrategin Svenskt vattenbruk - en grön näring på blå åkrar, strategi 2012-2020.

Den här rapporten är en halvtidsrapport med syfte att beskriva aktiviteter som genomförts inom respektive åtgärder och delåtgärder samt beskriva vilka faktorer som påverkat arbetets fokus och omfattning. Vi har även gjort en framtidsspaning om vilka områden som kan vara aktuella att arbeta vidare inom för att nå målen i vattenbruksstrategin.

Här kan du läsa rapporten.

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny förstudie om framtidens vattenbruk på Gotland

Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för all odling av djur och växter i vatten och en snabbt växande livsmedelssektor. Hur ett hållbart vattenbruk skulle kunna fungera på Gotland är fokus för förstudien Hållbart vattenbruk – något för Gotland? Projektet drivs i länsstyrelsens regi med finansiering av Tillväxtverket och Region Gotland inom Hållbara Gotland.

Nu har resultaten från förstudien presenterats i en rapport. Förstudien visar att det finns goda förutsättningar att utveckla ett hållbart vattenbruk på Gotland. Hållbart vattenbruk kan bidra till att skapa nya jobb och bidra till öns redan starka näringsliv inom närproducerade och hälsosamma livsmedel.

Kontaktperson på Länsstyrelsen på Gotland är projektledare Andreas Pettersson.

Här kan du läsa rapporten.PDF

 

Ny rapport - Förebyggande av smittspridning från
landbaserade recirkulerande akvakultur
system (RAS)

Denna rapport syftar till att vara en kunskapssammanställning och ett
rådgivningsunderlag kring förebyggande och motverkande åtgärder mot smittspridning från recirkulerande akvakultur system (RAS) i Sverige. Förstudien är en litteratursammanställning av nuvarande kunskapsläge och forskning inom området. Den beskriver de vanligaste teknikerna för desinficering av större vattenvolymer och möjligheter till hantering av spillvatten, samt hur de kan tillämpas i ett RAS för att förhindra smittspridning.

Läs hela rapporten här.PDF

 

Vattenbruk - en grön näring som hämmas av omodern lagstiftning

Den 14 februari hölls ett seminarie i riksdagen om vattenbruk och vad som hindrar dess utveckling i Sverige. För att fortsätta diskussionen lanserar Maritima klustret i Västsverige en kort rapport på tio sidor som lyfter problemen och lösningarna.

2009 kom en utredning fram till att svensk fiskodling skulle kunna ge 1100 nya helårsarbeten i framförallt glesbygden om årsproduktionen ökade till 50 000 ton. Ändå ligger den svenska matfiskproduktionen stilla på blygsamma 14 000 ton per år. Vad sätter käpparna i hjulet, och vad kan politiken göra åt det? Maritima klustret som initierat gruppen Taskforce vattenbruk som kikat närmare på problematiken menar genom enkla lagändringar för fiskodling och annat akvakultur kan vi skapa nya jobb samtidigt som vi bidrar till en levande landsbygd och en mer hållbar svensk matproduktion.

Rapporten är framtagen av samlade experter som samlats sig under namnet Taskforce Vattenbruk från SWEMARC, Göteborgs Universitet, Maritima klustret i Västsverige, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Matfiskodlarna, Sweco, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist, Tillväxt Norra Bohuslän, samt Lysekils och Uddevallas kommuner.

Läs rapporten här.PDF

Kontaktpersoner:

David Langlet, david.langlet@law.gu.se
Maritima klustret i Västsverige

Magnus Nordgren, Magnus.Nordgren@jordbruksverket.se
Landsbygdsnätverket

Musselodling – en workshop om nya affärsmöjligheter

Välkommen till en dansk-svensk workshop där man kommer att diskutera den senaste utvecklingen inom musselodling som miljöåtgärd (”miljø-muslinger”). Det händer mycket spännande inom området just nu, både i Danmark och i Sverige! Vilka nya affärsmöjligheter erbjuder detta den danska och svenska musselindustrin?

Läs inbjudan och anmäl dig till workshopen här.
PDF

IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) påvisades för första gången i Finland den 30 november 2017. Hittills har sjukdomen konstaterats vid fem tillfällen.

Därför har den finska myndigheten EVIRA upprättat restriktionsområden. Detta innebär att vissa områden i Finland har fått specifika åtgärder och restriktioner som kan påverka dig som för in fiskar från Finland. Mer information hittar du på EVIRA hemsida.

Här kan du läsa mer på EVIRA hemsida.

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förslag till hantering av fisksjukdomen BKD

Jordbruksverket höll den 14 december en hearing om hur fisksjukdomen bacterial kidney disease, BKD, ska hanteras. Under hearingen presenterade Matfiskodlarna Sverige ett förslag på nationellt övervakningsprogram för fisksjukdomen. Vi behöver nu få in kommentarer och synpunkter på hur den fortsatta hantering av BKD i Sverige ska se ut, senast den 31 januari 2018.

Sjukdomen kan drabba laxfisk och förekommer även i flera andra Europeiska länder såsom Norge och Finland. Sverige har ett av EU godkänt utrotningsprogram för BKD i inlandszon sedan 2004. Smittan har övervakats och målet har varit att utrota sjukdomen sedan första fallet 1986. Trots regelbunden provtagning och åtgärder när smittan påträffats har en eller flera fiskodlingsföretag smittats årligen. Därför har Jordbruksverket tagit fram ett dokument Hantering av bacetrial kidney disease, BJD i Sverige som bl.a. innehåller en beskrivning av hur BKD hanteras idag, förslag på förbättringar i nuvarande program alternativt om programmet ska ersättas med ett nationellt övervakningsprogram.

Utöver Jordbruksverkets dokument har Matfiskodlarna Sverige AB tagit fram Matfiskodlarnas förslag till bekämpning av BKD. För att ta del av dokumenten kan du ta kontakt med Jordbruksverket via mejl eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Jordbruksverket kommer utifrån underlagen och de synpunkter som kommer in att arbeta fram ett slutligt förslag. Förslaget skickas på remiss i februari 2018.

Jordbruksverket
Vallgatan 8
551 82 Jönköping

Märk mejlet eller brevet med diarienummer 6.2.17-19048/17.

Har du frågor?
Kontakta gärna enheten för häst, fjäderfä och vilt
E-post: fagelfisk@jordbruksverket.se
Telefon: 0771-223 223

 

Anmälan till Nationella Vattenbrukskonferensen är nu öppen

Konferensen är en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar.

Fokus ligger på aktuella utmaningar inom svenskt vattenbruk; på programmet står bland annat innovationer kring minskat närsaltsutsläpp/bästa möjliga teknik samt näringslivsutvecklingsfrågor. Vi kan lova att det blir några fullspäckade dagar med föredrag, mingel och studiebesök på närliggande fiskodlingar.

Datum: 13-14 mars 2018.
Plats: Södra Bergets hotell och resort, Sundvall.

Anmälan senast 10 februari.

Läs mer och anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nytt datum för Hearing om BKD

Jordbruksverket håller en hearing i Jönköping den 14 december om fortsatt hantering av BKD (Bacterial kidney disease). Mer detaljer finns i inbjudan som du hittar här.PDF

Kontaktpersoner:
Shabnam.hansen@jordbruksverket.se
Lars-erik.staberg@jordbruksverket.se

 

Nyfiken på landbaserad fiskodling? Ta chansen och gå på studiebesök i Landskrona

Refarm 2030 är en av de som blev tilldelad projektpengar från Livsmedelsstrategin för att främja svenskt vattenbruk. I detta projekt ges seminarier med uppföljande rådgivning, det bjuds in till efterfrågade studiebesök, det utvecklas en befintlig studiebesöksanläggning för akvaponik samt ta fram en skrift för spridning av kunskap kring hållbar landbaserad fiskodling/akvaponik där näring och vatten recirkuleras.

Nu erbjuder Refarm och Ekofisk i Landskrona ett studiebesök för nyfikna och insatta. Läs hela inbjudan här.PDF

Datum: 8 november

Tid 10-14.30

Plats: ekofisk// Boliden Bergsöe, Landskrona

Arrangör: Refarm 2030

Kostnad: 300 kr/person ex moms

Anmälan: senast 23 oktober till maria@miljolinne.se

 

Jordbruksverket deltog på världens största sjömatskongress

World Seafood Congress 2017 – Growth in a blue economy hölls i Reykjavik i början av september. Jordbruksverket var på plats för att få kunskap om de senaste framstegen inom livsmedelsproduktionen och förädling. Tre mycket inspirerande dagar gav mycket ny kunskap, spännande utbyten och nya värdefulla kontakter.

Blå tillväxt är nyckeln till att nå flera av de överenskomna hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG) i en värld där mindre än 5% av livsmedelproduktionen kommer från haven. För att kunna öka nyttjandet av de akvatiska resurserna hållbart måste vi samarbeta. Både över olika sektorsgränser och landsgränser. Målet med kongressen var att ta reda på hur vi kan utveckla ett starkt internationellt forum där miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar kan diskuteras och hanteras. Under konferensen fick vi lyssna till fantastiska initiativ och innovationsdrivna studier som inspirerade till nytänkande inom fiske- och vattenbrukssektorn.

Deltagare från Jordbruksverket var vattenbruksamordnare Veronica Andrén.

Här kan du läsa Veronicas rapport från kongressenPDF

 

Uppdrag för digitala tjänster i livsmedelskedjan

Regeringen vill förenkla, samordna och underlätta för företag att ta del av myndigheters information. Därför ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket utveckla digitala tjänster som bidrar till förenklad information, vägledning och service för företag i livsmedelskedjan.

Först ut är företag inom biodling och honungsproduktion samt vattenbruk.

Jordbruksverkets avdelningschef Göran Löfqvist välkomnar det nya uppdraget.

– Genom att göra informationen från hela livsmedelskedjan mer tillgänglig vill vi förenkla för företag att starta och driva verksamhet inom vår sektor.

 

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Jordbruksverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket besökte Dansk akvakultur

Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket, och Magnus Nordgren, projektledare för Landsbygdsnätverkets projekt Fiske och Vattenbruk, åkte i mitten på augusti till Danmark för att träffa Dansk akvakultur. Syftet med besöket var att få en inblick i hur Dansk akvakultur byggdes upp, hur de är organiserade idag och vilken relation de har till Miljø- og fødevareministeriet, vilket kan ses som motsvarigheten till Jordbruksverket.

Här kan du läsa om studiebesöket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Det finns nu ett nytt nummer av Jordbruksverkets Nyhetsbrev om vattenbruk

Innehåll:

 • Livsmedelsstrategin – utlysning på webben
 • Möte med referensgrupp för vattenbruket
 • Mid-term review
 • HELCOM tar fram strategi för BAT/BET

Här hittar du Jordbruksverkets nyhetsbrev om vattenbruklänk till annan webbplats

Här kan du anmäla dig som prenumerantlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Workshops om teknik och beräkningsmodeller

Den 5-6 december anordnas två dagar med workshops då bransch möter tillsyns- och prövningsmyndighet för att hitta en väg framåt mot ett hållbart svenskt vattenbruk. Du som är intresserad av att själv presentera en beräkningsmodell kan läsa mer här.

 

Konferens med fokus på havs- och fiskeriprogrammet den 1-2 juni

Den 1-2 juni arrangerar Jordbruksverket i samarbete med Landsbygdsnätverket och Europahuset informationsdagar om havs- och fiskeriprogrammet. Reservera redan nu datumen i din kalender så kommer mer info i de närmsta veckorna.

Informationsdagarna kommer att inledas med studiebesök på fiskodlingar utanför Stockholm den 1 juni. På kvällen kommer det sedan serveras en gemensam middag för de som var med på studiebesöken.

Den 2 juni blir en heldag på Europahuset i Stockholm där du bland annat kommer att få ta del av spännande exempel inom branschen som företaget Gårdsfisk eller hur Sportfiskarna jobbar med våtmarksrestaurering. Representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen och Jordbruksverket kommer också att föreläsa och informera om havs- och fiskeripolitiken ur olika synvinklar.

 

Virussjukdom på vattenbruksanläggning i anslutning till Vänern

Virussjukdomen infektiös pankreasnekros, IPN, konstaterades i början av december i avelsfisket för Vänerns laxbestånd. För att förhindra smittspridning införde Jordbruksverket smittskyddsåtgärder på avelsfiskanläggningen där den smittade fisken återfanns.  

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Negativt besked för fyra odlingar efter prövning i Mark- och miljööverdomstolen

Den 13 mars meddelade Mark- och miljööverdomstolen domar rörande fyra vattenbruksanläggningar som sökt nya och förnyade miljötillstånd. Domarna innebär att tre anläggningar måste avveckla sin verksamhet på de berörda lokalerna och att en anläggning får ett mindre omfattande tillstånd än vad de initialt sökt.

Mark- och miljööverdomstolen lyfter i samtliga domar att öppna kassar inte kan ses som bästa möjliga teknik samt att det råder en stor osäkerhet om hur vattenmiljön har påverkats och framgent kommer att påverkas om odlingarna skulle ligga kvar. Domar i Mark- och miljööverdomstolen är inte överklagningsbara.

– Det är svårt att veta exakt hur domarna kommer att påverka de bolag som i framtiden kommer att behöva ansöka om förnyade tillstånd eller som är mitt i processen i dagsläget. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att främja ett hållbart vattenbruk i linje med vårt uppdrag samt regeringens nyligen lanserade livsmedelsstrategi, säger Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

Här kan du läsa Mark- och miljööverdomstolens nyhet om domarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare, telefon 036-15 61 61

Länkar till sidor med mer information om vattenbruk:

Matfiskodlarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbrukscentrum Norr ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Det finns nu ett nytt nummer av Jordbruksverkets Nyhetsbrev om vattenbruk

Innehåll:

 • Bemanning på Jordbruksverket i vattenbruksfrågor
 • Livsmedelsstrategin
 • Information från djurkontrollenheten
 • Referensgrupp för vattenbruket
 • Landsbygdsnätverkets arbete för att stödja vattenbruket

Här hittar du Jordbruksverkets nyhetsbrev om vattenbruklänk till annan webbplats

Här kan du anmäla dig som prenumerantlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Utveckling av landsbygder är en förutsättning för livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin har lagt fast kursen för den svenska livsmedelskedjan fram till 2030. Regeringens handlingsplan ska skapa förutsättningar för att nå strategins mål - en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja och en ökad produktion av livsmedel. Myndigheter och organisationer ska nu samarbeta med regeringen för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen.

— Vi välkomnar livsmedelsstrategin och handlingsplanen. Livsmedelsstrategin, förslagen från landsbygdskommittén och målen i FN:s Agenda 2030 bildar tillsammans en bra helhet för att bidra till samhällets mål för landsbygdernas utveckling och ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, säger Leif Denneberg, Jordbruksverkets generaldirektör.

Stor potential i svenskt vattenbruk

Vattenbruket, som Jordbruksverket har i uppdrag att främja, pekas också ut som en näring med goda förutsättningar för att utvecklas. Bland annat genom administrativa förenklingar och kompetenshöjande insatser ser vi stor potential för att öka produktionen i det svenska vattenbruket.

— De åtgärder som regeringen lägger fram stämmer väl överens med Jordbruksverkets uppdrag och verksamhetsidé. Vi ska på en övergripande nivå arbeta för en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion som är grunden för en livskraftig och levande landsbygd, säger Håkan Henrikson, divisionsdirektör på divisionen för främjande och förvaltning.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Jordbruksverket anordnade seminarium om hur vi kan rädda Östersjön från övergödning

Jordbruksverket arrangerade seminariet ”Saving the Sea in 20 years” inom ramen för strategin för Östersjöregionen på dess sjunde årliga forum. På seminariet presenterades och diskuterades goda exempel på vattenbruk- och sedimentutvinning. Medverkade gjorde bland annat Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Seminariet anordnas den 8 november på Münchenbryggeriet i Stockholm. Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande inför träffenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Landsbygdsnätverket satsar stort på fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverket har i programperioden 2014-2020 fått ett utökat uppdrag att även vara ett nätverk för organisationer som verkar inom fiske och vattenbruk. Syftet med detta är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på nationellt plan inom fisket och vattenbruket.

Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Nationella Vattenbruksrådet den 27-28 september i Stockholm

Det Nationella Vattenbruksrådet som anordnas av Jordbruksverket två gånger per år, kommer att ha sitt höstmöte den 27-28 september i Stockholm. Vattenbruksrådet består av representanter från näringsorganisationer, myndighetsrepresentanter och andra aktörer inom vattenbruksområdet.

Denna gång kommer även representanter från Näringsdepartementet och miljödepartementet att medverka. Under mötet kommer olika punkter presenteras och diskuteras för att uppnå visionen i ”handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk” att svenskt vattenbruk ska bli en växande, lönsam och hållbar bransch med en etisk produktion.

 

Svenskt vattenbruk fortsätter att minska

Svensk vattenbruksproduktion har fortsatt att minska under 2015. Produktionen av matfisk har minskat med 4 procent sedan 2014 och med 14 procent sedan toppåret 2012. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån. Läs mer i nyheten på Jordbruskverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Lyssna på podden Landet om generationsskifte i ett fiskföretag

Lyssna på Landsbygdsnätverkets podcast Landet som i avsnitt 8 handlar om generationsskifte i ett familjeföretag som driver fiskodling, insjöfiske, butik och restaurang. Här kan du lyssna på podden på Landsbbygdsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förslag om nya kontrollavgifter

Jordbruksverket föreslår en ny modell för vissakontrollavgifter som innebär avgiftshöjningar av varierande omfattning.Förslaget skickas nu på remiss till berörda organisationer. Ändringarna gällerdels kontroller av vattenbruk, hönshälsa och import av djur och djurprodukter,dels kvalitets- och växtskyddskontroller vid import av växter samt färskafrukter och grönsaker.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa med om förslaget och remissenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

 

Nationell vattenbrukskonferens på Orust

Den17-18 mars anordnade Jordbruksverket en nationella vattenbrukskonferens tillsammansmed Nationellt kompetenscentrum förvattenbruk, Sveriges lantbruks universitet, Scanfjord, 8-Fjordar, Göteborgsuniversitet och Orust kommun. Jordbruksverkets Mikael Thörn som var på plats berättar här om konferensen.

Rovdjursangrepp kostsamma för svenskt vattenbruk

Rovdjursskador orsakade förluster för över 12 miljoner kronor inom svenskt vattenbruk 2014. Förlusterna kan jämföras med vinsten för vattenbrukssektorn som var cirka 20 miljoner kronor under 2013. Att minska skador från rovdjursangrepp är viktigt för att kunna förbättra lönsamheten inom vattenbrukssektorn. Pengar till det finns att söka i havs- och fiskeriprogrammet.

Läs hela pressmeddelandet på Jordbruskverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten Rovdjursskador i vattenbruket 2014 Enkät till Sveriges vattenbrukarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell vattenbrukskonferens den 17-18 mars

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk anordnar den 17-18 mars den nationella vattenbrukskonferensen. Denna gång på Orust i det vackra Bohuslän! Precis som tidigare blir konferensen en mötesplats som samlar aktörer från hela Sverige - odlare, forskare, myndighetsrepresentanter, politiker och alla andra som har intressen i vattenbrukets utveckling.

Här kan du se programmet och anmäla dig!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fler möjligheter för fiskeri- och vattenbruksnäringen när företags- och projektstöd öppnar

Den som driver företag eller projekt inom fiskeri- eller vattenbruksnäringen kan nu välja bland ett stort antal olika stöd att söka. Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska havs- och fiskeriprogrammet öppnar för ansökan den 19 november. Då öppnar även e-tjänsten för ansökningar om miljöinvesteringar i landsbygdsprogrammet.

Länk till nyheten på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Jordbruksverket är medarrangör till ett internationellt seminarium om landbaserat vattenbruk i november:

11-12 november håller Naturskyddsföreningen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Coalition Clean Baltic gemensamt ett internationellt seminarium om landbaserat vattenbruk i Stockholm. Seminariet kommer att belysa de problem men framförallt de lösningar som finns inom denna produktion. Både vad gäller policy, teknik, djurvälfärd och i försäljningsledet. Och både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

Länk till programmetPDF

 

Havs- och fiskeriprogrammet öppnar för ansökan 19 november

Från och med torsdagen den 19 november blir det möjligt att söka stöd ur havs- och fiskeriprogrammet via en ny e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats och från och med april 2016 kommer utbetalningar att kunna göras för alla fiskestöd.

Som vattenbrukare kan du söka stöd för bl.a. investeringar och projekt inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Programmet öppnar för ansökningar den 19 november 2015.

Under varje åtgärd på länken nedan finns även information om hur man kan förbereda sin ansökan och om urvalskriterier för åtgärden.

Läs mer om stöden inom Havs- och fiskeriprogrammet härlänk till annan webbplats

Läs hela pressmeddelandet på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vattenbruksstrategin finns nu även på engelska!

Strategin blev klar 2012 och visar vägen för ett växande och hållbart svenskt vattenbruk fram till 2020 och ger en gemensam grund att stå på. Utmaningen är att kombinera ekonomisk, ekologisk och social hänsyn för att det svenska vattenbruket ska bli en säker, lönsam och framgångsrik bransch. Strategins uttalade vision är att ”Svenskt vattenbruk är en växande, lönsam och hållbar bransch med en etisk produktion”. Strategin innehåller 13 mål.

Strategin finns nu även på engelska. Den engelska översättnignen av strategin kan du ladda ned härPDF

 

Gärna svenskt i undersökning om fisk och skaldjur från vattenbruket

Vattenbruksbranschen skulle tjäna på att bättre kommunicera produkternas ursprung. 73 procent av konsumenterna skulle helst vilja äta fisk, musslor, ostron och skaldjur med svenskt ursprung, men bara 31 procent väljer svenska produkter när de handlar. Det visar resultatet i en attitydundersökning om vattenbruk som Jordbruksverket låtit ta fram. Svenskproducerat förknippas med värden som låg miljöpåverkan, god djurvälfärd och djurhälsa samt liten antibiotikaförbrukning.

Hela undersökningen kan du läsa härPDF

 

Rapport om vattenbrukets väder- och klimatanpassning

Jordbruksverekt har tagit fram en rapport om hur landbaserade fiskodlingar kan påverkas av väderrelaterade störningar i form av översvämningar.

I ett framtida förändrat klimat kommer de extrema naturhändelserna bli mer omfattande och frekventa. Detta innebär att vi behöver öka vår förmåga att bedöma konsekvenser av översvämningar för jordbrukssektorn i ett brett perspektiv och hur konsekvenserna av extrema väderhändelser, som till exempel översvämningar, ska hanteras. Jordbruksverket har därför under åren 2013-2015 drivit ett projekt - ”Ökad förmåga att hantera konsekvenser av allvarliga väderhändelser - översvämningar som modell” – som finansierats av Jordbruksverket och Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap. Denna delrapport beskriver konsekvenserna av översvämningar för landbaserade fiskodlingar.

Här kan du ladda ned rapportenPDF

 

 

EU-kommissionen har godkänt det svenska havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020

Godkännandet är ytterligare ett steg framåt för att kunna starta arbetet inom havs- och fiskeriprogrammet och fortsätta utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiskeri och vattenbruk i Sverige.

– Vi är glada att EU-kommissionen nu har godkänt havs- och fiskeriprogrammet. Havs – och fiskeriprogrammet kommer att bidra till en bättre konkurrenskraft för fisket och vattenbruket och samtidigt skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser, säger Niclas Purfürst, avdelningschef på landsbygdsavdelningen.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Vattenbruksstatistiken för 2014 visar små förändringar

Vattenbruksstatistiken för 2014 visar små förändringar i produktionen jämfört med 2013. Matfiskproduktionen minskar något medan sättfiskproduktionen istället har ökat. 2014 var matfiskproduktionen 11 152 ton hel färskvikt. Utöver detta producerades 1 746 ton musslor och 1 130 ton sättfisk och sättkräftor.

– Produktionsökningen som vi såg för några år sedan har stannat av. Vi hoppas att handlingsplanen för utveckling av vattenbruket kan hjälpa till att få fart på det svenska vattenbruket, säger Malin Skog, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

Här kan du se den nya statistiken och Jordbruksverket pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Jordbruksverket har tagit fram en Hygienplan för vattenbruksanläggningar. Den hittar du här!länk till annan webbplats

 

Du kan prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev för vattenbruk, det hittar du härlänk till annan webbplats!

 

Aktuell information om Havs- och fiskeriprogrammet hittar du här!länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-19