Workshops om teknik och beräkningsmodeller

Välkommen till två dagar med workshops då bransch möter tillsyns- och prövningsmyndighet för att hitta en väg framåt mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

Plats: Hotell Gothia Towers, Göteborg

När: 5-6 december

Anmälan: Öppnar under augusti

Intresserad av att beskriva en beräkningsmodell?

Detta är även ett tillfälle för er som arbetar med beräkningsmodeller att vara med och beskriva tillgängliga verktyg som kan användas för att bedöma ett vattenbruks påverkan på vattenmiljön, främst med avseende på belastning av näringsämnen och organiskt material.

Lämna en intresseanmälan innehållande ett presentationsförslag till annika.johansson@havochvatten.se senast den 31 augusti 2017. Då utrymmet är begränsat kommer dock ett urval ske av de inkomna förslagen. Besked om möjlighet för er att medverka kommer att meddelas den 30 september 2017.

Presentationen bör omfatta:

Hur kan påverkan av näringsämnen och organiskt material från vattenbruksverksamhet på ett vattenområde bedömas? Beskriv vad som bedöms med modellen och vilken geografisk och tidsmässig skala som används. Motivera varför just det modellverktyget ska väljas och vilken koppling verktyget har till vattenbruksverksamhet. Finns befintlig prestandaanalys eller oberoende granskade försök med modellverktyget tillgängligt med koppling till vattenbruk? Beskriv modellen på ett sätt som är användbart för målgrupperna, det vill säga verksamhetsutövare samt prövnings- och tillsynsmyndigheter.

Förslag till innehåll

  • Indata och parametrar
  • Modellens tillgänglighet och komplexitet.
  • Typ och beskrivning av modellen (hydrodynamiskt, steady state, nätverk, dimensionalitet, detaljnivåer, etc)
  • Geografiska begränsningar, t.ex. lokalt, regionalt, vattenförekomst, avrinningsområde samt sjöar, vattendrag, vattenkraftsmagasin, kustvatten och hav.
  • Era kompetenser inom området, vem utför arbetet.
  • Tillförlitlighet: för- och nackdelar, risker, modellens begränsningar ska framgå.
  • Utdata: representeras både omgivningsvärden i miljön och inflytande från aktiviteten, möjliggörs praktisk validering? Kvantifiering av påverkan och gradienter för påverkan.
  • Möjlighet till detaljerad konsekvensanalys av berörda livsmiljöer.
  • Möjlighet att utvärdera modellerade resultat i efterhand.
  • Immateriella rättigheter

Kontaktpersoner

Veronica Andén veronica.andren@jordbruksverket.se

Frida Solstorm Frida.Solstorm@jordbruksverket.se

Annika Johansson annika.johansson@havochvatten.se

Lars Åkesson (beräkningsmodeller) lars.akesson@havochvatten.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-06