Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Ål (Anguilla anguilla)

Ålen har en komplicerad livscykel. De vuxna ålarna förökar sig på djupt vatten i den del av Atlanten som kallas Saragassohavet, öster om Mexikanska golfen och Karibiska havet. Ålynglen driver sedan passivt med Golfströmmen till Europas kuster. Under tiden övergår larven till en simkunnig glasål. Vid kusterna skiftar ålen återigen form till en gulål som är den form vi känner igen från våra insjöar och kuster. Efter 10-25 år, beroende på tillväxthastighet, är ålen redo för sin vandring tillbaka till Saragassohavet för att leka. Ålar som inte vandrar kan bli mycket gamla.

Ålpopulationen i Europa började gå ned på 1980-talet och idag är rekryteringen av glasål till Europa mycket svag enligt Havs- och vattenmyndigheten. Vid de mätstationer i Sverige där det finns längre tidsserier av uppvandrande unga ålar är dagens rekrytering endast cirka 5% av vad den var under 1940- och 1950-talen. Några tänkbara förklaringar till den stora ålminskningen är överfiske av både yngel och vuxen ål, vandringshinder (till exempel vattenkraftverk) i vattendrag där ålen vandrar upp, miljögifter och klimatförändringar (vilket kan leda till förändrade havsströmmar). Det troliga är att en samverkan av dessa faktorer har lett till minskningen.

Här kan du läsa mer om ålens biologilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om förvaltningen av det svenska ålbeståndet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ål

Att odla ål

Ålodling baseras på att vildfångade yngel föds upp i odling eftersom reproduktion av ål i fångenskap ännu inte är möjlig. I Sverige hålls majoriteten av de vildfångade ynglen bara i karantän i odling under en kortare tid innan de sätts ut för att stärka det hotade naturliga beståndet, men en liten del av ålen odlas även vidare till konsumtionsstorlek. Ålen kräver höga temperaturer för god tillväxt och odlas därför inomhus i recirkulerande landbaserade odlingssystem.

Framtidsutsikterna för ålodling förändras snabbt om man lyckas utveckla reproduktionen av ål i fångenskap. Inom detta område sker mycket forskning i Europa idag med stöd från EU:s forskningsprogram.

Ålen (Anguilla anguilla) är sedan 2009 med på CITES-listan över arter som är utrotningshotade om inte handeln kontrolleras. Du kan läsa mer om CITES härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-14