Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Om Vattenbruk

Kassar för odling i vinterskrud

Vad är ett vattenbruk?

Vattenbruk, även kallat akvakultur, är ett samlingsnamn för produktion av vattenlevande djur och växter som innefattar bland annat fiskar, musslor, kräftdjur och alger. Nästan hälften av de vattenlevande djuren som nyttjas i världen kommer från vattenbruk och eftersom fisk och skaldjur är nyttig mat som är rik på vitaminer och mineralämnen lär produktionen öka. När det gäller produktion och skörd av vattenlevande växter så står vattenbruket för över 95% (FAO 2018). Produkterna som bildas inom vattenbruk kan bland annat användas för konsumtion, utsättning, gödsel, bränsle och industriprodukter.

I Sverige är regnbåge (Oncorhynchus mykiss) den vanligaste arten inom vattenbruk och uppfödning i öppna nätkassar är den vanligaste vattenbrukstekniken.

Fyra i en; produkter vattenbruk

Vattenbruket har stor potential

Vattenbruket anses vara en framtidsnäring med stor potential och det pågår arbete med att utveckla det svenska vattenbruket. Rapport från FAO, världsbanken och IFPRI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att två tredjedelar av all fisk som konsumeras år 2030 kommer att hämtas från vattenbruk och framåt 2050 kommer produktion av fisk bli den helt dominerande källan till fisk för jordens befolkning vilket innebär en ökad efterfrågan på fiskeriprodukter vilket ger en kraftigt växande marknad för vattenbruket.

Odlinginomhus

Inom vattenbruket pågår forskning på tekniker som innebär en effektivisering och minskad miljöpåverkan.

Produktion av musslor kan bidra till att rena sin omgivning då musslor är effektiva filtrerare och näringsämnen transporteras ur havet vid skörd av musslorna.

En annan möjlighet att ta upp näringsämnen ur vatten kan vara att odla alger. Algodlingar har potential att skapa värdefulla produkter samtidigt som det renar vattnet från lösta näringsämnen.

Möjligheterna för storskalig produktion av vattenbruksarter på land är under utveckling. Genom att producera vattenlevande organismer i recirkulerande anläggningar på land ökas möjligheterna att ha kontroll över välfärd, tillväxt, smittämnen och biprodukter etc.

Uppfödd fisk är idag vårt mest effektiva husdjur för köttproduktion om man ser till hur mycket protein som produceras i förhållande till använd fodermängd.

Utveckling av vattenbruket ligger alltså i linje med samhällets efterfrågan på klimatsmart mat som produceras på ett hållbart och resursbesparande sätt. Dessutom skulle ett mer omfattande svenskt vattenbruk kunna ge en förbättrad kontroll över fisken som livsmedel, leda till kortare transporter samt ge fler arbetstillfällen på landsbygden.

Vattenbruket bör kunna få samma acceptans som jordbruket då det i grunden är lika självklart att föda upp vattenlevande djur eller odla alger som att föda upp boskap eller odla spannmål.

2020 står EU endast för 2,5 procent av den globala vattenbruksproduktionen. Fisk från vattenbruk står för 18 procent av fiskkonsumtionen i Europa, medan motsvarande siffra globalt är 46 procent. Behovet av att utveckla vattenbruket i Europa är alltså stort, särskilt eftersom tillgången på vildfångad fisk blir allt mer begränsad. Dessutom är importen av fisk och skaldjur från vattenbruk omfattande.

Sidan senast uppdaterad: