Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Svenskt vattenbruk

Vattenbruk bedrivs idag i havet, sjöar och i kraftverksmagasin med spridning över hela Sverige. De vanligaste vattenbruken är traditionella kassodlingar och musselodlingar. Det finns fortfarande utrymme för många fler odlingar.

Kassar för odling i vinterskrud

Vad är ett vattenbruk?

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling av akvatiska djur och växter vilket innefattar odling av fiskar, musslor, kräftdjur och alger.

Svenskt vattenbruk produceras olika produkter vilka kan delas upp beroende på avsikten med dem.

  • Produktion för konsumtion.
  • Produktion för utsättning eller vidareuppfödning.
  • Produktion för industriprodukter, gödsel, eller bränsle.

Det mesta som produceras i Sverige används som livsmedel och idag är det regnbåge och blåmusslor som står för den största produktionsandelen baserat på vikt.

En stor del av den svenska produktionen består av att kläcka och ta fram yngel som sedan kan säljas vidare. Ynglen förser matfiskodlare med odlingsmaterial, förstärker naturliga fiskbestånd eller ökar fiskbarheten i sportfisket och yrkesfisket. Denna produktionsinriktning producerar inte så många ton, men utgör ofta kärnan i vattenbruksindustrin.

En del projekt pågår för att använda vattenbruksprodukter inom industrin, gödsel eller bränsle. Det är odling av alger och till viss del musslor som i dagsläget bedöms ha störst potential.

Vattenbruk är vanligtvis en glesbygdsnäring som bidrar till sysselsättning på landsbygden. Odlingar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och i inland. Det vanligaste är odling av fisk i flytande nätkassar.

Vattenbruket har stor potential

Vattenbruket anses vara en framtidsnäring med stor potential och det pågår arbete med att modernisera och ändra inställningen till svenskt vattenbruk. Med en ökad efterfrågan på fiskeriprodukter finns en växande marknad för vattenbruket.

Inom vattenbruket pågår forskning på odlingstekniker som innebär en effektivisering och minskad miljöpåfrestning. Det är numera allmänt känt att musselodlingar bidrar att rena sin omgivning då näringsämnen transporteras ur havet vid skörd av musslorna.

En annan möjlighet att rena vatten kan vara att odla alger som ett steg i reningsprocessen i reningsverken. Algodlingar har potential att skapa värdefulla produkter samtidigt som det renar vattnet på ett naturligt sätt.

Möjligheterna för storskaliga odlingar av vattenbruksarter inomhus är på väg att bli verklighet. Genom att odla vattenorganismer inomhus är det på många sätt mer likt traditionellt jordbruk och medger en ökad kontroll över tillväxt, smittor och biprodukter.

Det bör också tilläggas att odlad fisk är vårt mest effektiva husdjur för köttproduktion om man ser till hur mycket protein som produceras i förhållande till använd fodermängd.

Utveckling av vattenbruket ligger alltså i linje med samhällets efterfrågan på klimatsmart mat som produceras på ett hållbart och resursbesparande sätt. Dessutom skulle ett mer omfattande svenskt vattenbruk kunna ge en förbättrad kontroll över fisken som livsmedel, leda till kortare transporter samt ge fler arbetstillfällen på landsbygden.

Vattenbruket bör kunna få samma acceptans som jordbruket då det i grunden är lika självklart att odla fisk och blötdjur som att föda upp boskap eller odla spannmål.

Idag står EU endast för 2,5 procent av den globala vattenbruksproduktionen. Odlad fisk står för 18 procent av fiskkonsumtionen i Europa, medan motsvarande siffra globalt är 46 procent. Behovet av att utveckla vattenbruket i Europa är alltså stort, särskilt eftersom tillgången på vildfångad fisk blir allt mer begränsad. Dessutom är importen av odlad fisk och skaldjur omfattande.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-09