Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Tillstånd som behövs för vattenbruk

Tillstånd att bedriva vattenbruk

För vattenbruk av fisk, kräftdjur eller blötdjur så behöver du ha tillstånd enligt fiskerilagstiftningen för att få driva en odling. Tillståndet söks hos länsstyrelsen i det län som odlingen ska ligga. Ärenden om tillstånd enligt fiskerilagstiftningen handläggs vanligtvis av Länsstyrelsernas fiskerikonsulenter. Detta tillstånd krävs alltså inte för algodling.

Tillstånd att sätta ut eller flytta fisk eller skaldjur

Alla utsättningar av fisk eller skaldjur och flytt av fisk eller skaldjur från ett vattenområde till ett annat behöver också tillstånd enligt fiskerilagstiftningen. Detta söks hos länsstyrelsen i det län som utplanteringen eller flytten sker till.

Främmande arter eller stammar

Du kan inte få tillstånd enligt fiskerilagstiftningen om du vill odla eller sätta ut arter eller stammar som inte finns naturligt i landet, med undantag för regnbåge, bröding, bäckröding, kanadaröding, splejk och gräskarp (dessa arter kan du alltså få tillstånd för).

Du kan dock få dispens för att odla främmande arter eller stammar, förutsatt att du gör det på ett sätt så att de inte kan smita och/eller sprida eventuella smittor. Främst är det landbaserade, slutna system som kan vara aktuella. Dispensen söks när man skickar in sin ansökan om odlingstillståndet till länsstyrelsen.

Miljöfarlig verksamhet

Om du ska odla fisk kan du behöva anmäla detta eller ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Det beror på hur stor din odling är.

  • Om du ska starta en fiskodling som använder högst 1,5 ton foder per år behöver du inte göra någon anmälan eller söka tillstånd enligt miljölagstiftningen. Odlingen omfattas fortfarande av miljölagstiftningen och kan därför inspekteras av länsstyrelsen eller kommunen. Om länsstyrelsen eller kommunen bedömer att din odling bryter mot miljöbalkens bestämmelser kan de besluta om att stänga den. Ta kontakt med din kommun för att få veta mer.
  • Om du tänker använda mellan 1,5 - 40 ton foder per år ska du anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd (Prövningsnivå C). Senast sex veckor innan du startar din odling ska du anmäla detta till kommunen. Din skriftliga anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som kommunen behöver för att den kunna bedöma odlingens typ, omfattning och eventuella miljöeffekter. I vissa fall kan du behöva göra en miljökonsekvensutredning. Vänd dig till din kommun för att få mer detaljer kring hur du ska göra.
  • Om du planerar att använda mer än 40 ton foder per år söker du tillstånd hos länsstyrelsen (Prövningsnivå B) och du ska göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ta också kontakt med din länsstyrelse för att få veta mer. Mer om miljöprövningsrocessen hittar du här.öppnas i nytt fönster

Även slakteri- och beredningsverksamhet för fisk eller skaldjur kan behöva tillstånd från länsstyrelsen eller anmälan till kommunen, beroende på omfattningen av verksamheten.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Om du vill bedriva vattenbruk i strandnära miljöer krävs ofta att du ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Beroende på om området är skyddat eller inte söker du dispens från strandskyddsbestämmelserna hos kommunen (oskyddade områden) eller hos länsstyrelsen (om området ligger i nationalpark, naturreservat eller Natura 2000-område).

Import eller export av djur

För att få föra in eller föra ut levande vattenbruksdjur ur Sverige måste du vara registrerad importör eller exportör. Ansökan om registrering görs hos Jordbruksverket. Specifika krav kan ställas om djuren ska föras till eller från ett land utanför EU. Läs mer i kategorierna till vänster.

Vattenverksamhet

Anläggningar för odling av fisk, musslor eller skaldjur behöver inte prövas enligt 11 kap miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (se 11 kap 11 §). Observera att det ändå kan behövas tillstånd  för att leda bort vatten från en sjö, vattendrag eller från grundvattnet. Ta kontakt med din länsstyrelse för att få veta mer.

Registrera dig som primärproducent

Den som producerar livsmedel ska anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen för eventuell registrering som primärproducent. Mer information om detta finns på livsmedelsverket.

Förprövning av djurstallar

Om du ska starta en matfiskodling med större produktion än 35 ton per år ska den också förprövas som djurstall enligt djurskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är Länsstyrelsen som prövar din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-02