Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Nätbaserade kurser

Kurs om vattenbruk: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv"

Kursens syfte och mål

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare). Kursen visar på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt visar var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna - vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras?

Kursbeskrivning

Kursen ger en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelanalyser (LCA). Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige”. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna erbjöds deltagarna instuderingsmaterial för eget förberedelsearbete. Se länkar nedan till några av rapporterna som tillhandahölls inför kursen.

Kursens upplägg

Kursen hölls den 20-22 november 2019 på Kristinebergs marina forskningsstation. Allt material från kursen såsom inspelade föreläsningar, pdf och kursmaterial hittar ni på hemsidan för Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurs i fiskvälfärd

Kursens syfte

Att med utgångspunkt i ”Odlad med omtankes” nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus för föreläsningar och diskussioner. Välmående fiskar är grunden för en effektiv och hållbar produktion.

Kursbeskrivning

Vid kursens inledning ges en bredare introduktion till ”Odlad med omtankes”
branschriktlinjer genom presentationer och diskussioner. Därefter fokuseras
utbildningen (föreläsningar och diskussioner) på några av de ämnesområden som påverkar fiskarnas välfärd, bland annat:

  • Djurvälfärd när det gäller anläggning, utrustning, djurtäthet, vattenkvalitet, temperatur, ljus, skuggning och strömsättning
  • Skötsel och djurhållning; hantering, märkning, sortering och transport av levande fisk med fokus på minimering av stress
  • Foder och utfodring kopplat till fiskens välmående och tillväxt
  • Slakt (bedövning, avlivning)
  • Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa

Kursens upplägg

Kursen genomfördes i Uppsala den 27-29 mars 2019. Allt material från kursen såsom inspelade föreläsningar, pdf och kursmaterial hittar ni på hemsidan för Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

Kursens syfte

Att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

Kursbeskrivning

Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling - vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken.

Kursens upplägg

Kursen genomfördes i Östersund den 4-6 december 2018. Alla föreläsningar finns inspelade och tillgängliga för intresserade på SLUs YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kurs i vattenbruk från tillväxt bohuslän

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att fylla en allmän kunskapsbrist om hållbar affärsutveckling inom vattenbruksområdet.

Utbildningen riktar sig till blivande vattenbruksentreprenörer och mot kommuner och näringslivsutvecklare.

Dels till kommunerna eftersom med ökad kunskap kan de aktivt bidra till ökad etablering av hållbara vattenbruk och dels till både blivande och befintliga vattenbrukare och entreprenörer.

Kursbeskrivning

Vattenbruk är dels en näring med en tusenårig historia och samtidigt en stor framtidsbransch. Rapporter förespår att två tredjedelar av all fisk som konsumeras år 2030 kommer att hämtas från fiskodlingar samtidigt som FN:s jordbruksorganisation FAO menar att odling i framtiden kommer att bli den helt dominerande källan till fisk och skaldjur, och att detta på ett viktigt sätt kan bidra till att
föda jordens befolkning då den 2050 beräknas vara över 9,5 miljarder människor.


Tillväxt Norra Bohuslän har därför producerat en webbaserad utbildning inom vattenbruk. Det är ett samverkansarbete mellan kustkommunerna i Bohuslän, Campus Väst och Swemarc.

Kursens upplägg

Utbildningen består av Youtube filmer som du kan följa i din egen takt. Du kan också välja de områden du är intresserad av via lektionerna på webben.

Läs mer om utbildningar på hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sidan senast uppdaterad: