Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Mikroalger, ett grönt vattenbruk

En pilotstudie som producerar rent vatten

I anslutning till reningsverket i Smygehamn bedrivs en pilotstudie med att odla mikroalger i ett containerliknande växthus. Här studeras vilken typ av odlingssystem som är bäst lämpat för att algerna ska kunna växa och rena avloppsvatten. Syftet med studien är att på sikt rena vatten på ett miljövänligt sätt och samtidigt kunna använda algerna i sig till biogasproduktion.

Forskaren Tony Fagerberg visar en av fem olika modeller av odlingssystem.

Forskaren Tony Fagerberg visar en av fem olika modeller av odlingssystem.

Målet med studien är att hitta en effektiv och miljövänlig reningsteknik av det avloppsvatten som kommer in till reningsverket. För att algerna ska trivas och växa behövs ljus, koldioxid, samt näringsämnen i form av fosfor och kväve. Näringsämnen är det gott om i avloppsvattnet och koldioxid bildas vid framställningen av biogas i en anläggning intill.

Scenedesmus sp. är grönalgen som odlas

Scenedesmus sp. är grönalgen som odlas

- När vi tar tillvara på de synergieffekter som uppstår mellan algodlingen, reningsverket och biogasanläggningen kan vi maximera vår miljöinsats, säger Tony.

Algerna som odlas kan sedan skördas ur reningsanläggningen och själva användas i biogasframställningen.

Bra ljus är en förutsättning för produktion

Projektet testar odling av mikroalger i en halvöppen ränna, så kallad raceway, och i fyra olika typer av slutna behållare i glas eller plast, så kallade bioreaktorer. Med de olika typerna av odlingsbehållare vill man skapa en så stor exponeringsyta som möjligt mot ljuskällan. Genom att odla algerna i tunna genomskinliga system ökar ljusmängden till algerna, men även kravet på god cirkulation. En ränna, eller raceway har ett större djup, men mindre energiåtgång för omrörning.

Två av bioreaktorerna som algerna odlas i.

Två av bioreaktorerna som algerna odlas i.

- Vi vill helt enkelt veta vilket odlingssystem som på bästa sätt kan rena vatten under våra förhållanden, säger Tony.

Industriell mikroalgsodling är på frammarsch och Skåne har blivit något av en ”hotspot” inom området. I detta projekt inriktar man sig på att titta på specifika lösningar gällande utformningen av algodlingarna.

- Det gäller att hitta en energieffektiv ljusförsörjning för att lyckas på våra breddgrader, säger Tony.

Mikroalger är mycket mer än bara bränsle

Algerna odlas i containerliknande växthus

Algerna odlas i containerliknande växthus

Det finns en hel del att utforska när det gäller mikroalgerna och deras produktionspotential. Mikroalger växer fortare än någon annan växt och är därmed mycket effektiva på att ta upp näring från vattnet. Att använda algerna för biogas eller bränsle är troligtvis en tillfällig lösning. Mikroalger har stor potential att kunna producera många högvärdesprodukter som oljor, vitaminer och speciella proteiner vilket på sikt kan utgöra ingredienser för mat, djurfoder, mediciner eller biodiesel.

- Framöver ska vi undersöka möjligheterna att använda mikroalgerna i ett så kallat bioraffinaderi där olika högvärdesprodukter kan utvinnas innan algerna går till energiproduktion, säger Tony.

Algproduktion kräver kunskap

Idag krävs mycket specialkunskap och ett stort kapital för att kunna satsa på storskalig mikroalgsproduktion. Denna pilotstudie kommer efter projektet avrapportera om det inom den närmaste framtiden finns ekonomiska förutsättningar för en industriell produktion.

Mikroalgodlingen är en del i EU-Life projektet Bucefalos, som syftar till att återvinna näring och producera energi med hjälp av vattenväxter.

Sidan senast uppdaterad: