Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Fiskodling inomhus

Recirkulerande vattenbruk med möjlighet till fiskproduktion nära marknaden

I en välisolerad lada ute i skärgården finns en pilotanläggning som håller 22-gradigt vatten cirkulerande mellan olika bassänger. Inne i byggnaden pågår teknikutveckling av Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola med syfte att odla fram gös till konsumtionsstorlek. Ola är en av aktörerna som testar tekniken för att öka förutsättningar att inom snar framtid kunna odla fram fisk i stora odlingsbassänger inomhus.

Snön ligger kvar på den välisolerade odlingsanläggningen

Snön ligger kvar på den välisolerade odlingsanläggningen

Tekniken går ut på att kontrollera sin produktion under optimala förhållanden. För att reningen ska fungera och samtidigt minska kostnader för vatten och värme återanvänds stora delar av vattnet. Odlingstekniken kallas recirkulerande vattenbruk eller internationellt förkortat som RAS (Recirculating Aquaculture System). Vattnet renas genom olika typer av filtrering och mättas med syre för att ge fisken så god miljö som möjligt och för att minska risken för sjukdomar.

Odlad gös som ska konsumeras snart

Odlad gös som ska konsumeras snart

Stora planer för framtiden

Strategin för den här odlingen är att placera anläggningen i närheten av storstaden där både kvalificerad arbetskraft, marknad och infrastruktur redan finns.

Idag kan pilotanläggningen producera ungefär 5-8 ton gös, men visionerna är en mycket större anläggning som har kapacitet att producera ungefär 500 - 600 ton gös årligen.

En anläggning av den storleken skulle årligen ge arbete åt fem personer i odlingsledet och ytterligare två till tre personer i förädlingsledet. Korta transportsträckor, möjlighet till färre mellanhänder och kravet på en relativt liten yta för de recirkulerande anläggningarna ger stor möjlighet för matproduktion inom tätbefolkade områden.

Uppvärmningen av vattnet är inte en stor kostnad

I odlingslokalen är det full aktivitet, vatten pumpas runt mellan respektive kar och reningsapparat där det renas och syresätts. Ljuset är begränsat för att inte stressa fiskarna och instrumenten övervakar noga vattenkvaliteten. I karen kan man skymta både gös och abborre.

Försök med att utvärdera sedimenteringen i karen och förbättra reningen pågår i samband med att fiskarna odlas till konsumtionsstorlek.

En liten del av vattnet som cirkulerar i anläggningen byts ut mellan varje varv och ersätts med uppvärmt vatten. I en större skala skulle en värmeväxlare installeras för mellan intagsvattnet och det utgående vattnet, för att på sätt minimera värmespill och ytterligare minska miljöpåverkan.

Vattnet kontrolleras noga och mätresultaten registreras i en dator som varnar via sms om vattenvärdena blir kritiska för fiskarna

- En vanlig missuppfattning är att den stora kostnaden är att värma upp vattnen. Så är det inte, den kostnaden är väldigt liten om man har god isolering av lokalen. Det är nästan så att vi måste kyla anläggningen under vissa perioder, säger Ola.

Testanläggningen byter i dagsläget ut 12 liter vatten per minut och värmer upp inkommande vatten från 7 till 22 grader. I en anläggning där produktionen blir hundra gånger större är det mycket värme som kan sparas.

Många delar behövs för att starta en fungerande odling

Anläggningens uppbyggnad förklaras noga

Anläggningens uppbyggnad förklaras noga

Det finns fortfarande problem med att få fiskodlingar försäkrade och att hitta tillräckligt med riskkapital för att kunna starta en odling. Förutom att anläggningar i stor skala behöver tillräckligt med startkapital, så är anläggningens och komponenternas design tillsammans med ett stort tekniskt kunnigt arbetslag de viktigaste delarna för att driva framgångsrika recirkulerande anläggningar.

- Vem som helst kan inte starta en recirkulerande anläggning.  Idag är det fortfarande en hög kunskapströskel som ställer höga krav på de som arbetar med anläggningen, säger Ola.

Det finns stora förhoppningar att yrkesinriktade skolor kommer att kunna lära ut kunskapen om hur anläggningarna ska konstrueras och skötas. Denna anläggning har även potential att användas i utbildningssyfte eftersom alla stegen i odlingstekniken lättare kan överblickas.

Marknaden för gös är fortsatt god

Målet med alla de projekt som testar den recirkulerande anläggningen är att kunna leverera gös som väger ungefär 800 gram till restauranger och konsumenter.

Idag är det fortfarande de stora marknaderna i Centraleuropa som köper den mesta fisken då det råder brist på gös i förhållande till den stora efterfrågan.

Vad händer med testanläggningen när väl nästa steg är taget?

- Anläggningen kan komma att fungera som en sättfiskodling då den har kapacitet att producera gösyngel till tre anläggningar på 500 ton vardera, säger Ola.

Sidan senast uppdaterad: