Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Djurskydd för vattenbruksdjuren

Vattenbruksdjuren ska behandlas väl

Djurskyddslagen gäller alla djur som hålls i fångenskap inklusive vattenbruksdjuren. Djur som hålls av människan ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

När djuren transporteras ska fordonet vara lämpligt för ändamålet. Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

När djur förs till slakt och när de slaktas ska de slippa onödigt obehag och lidande. Bedövning före slakt ska ske så att djuren snabbt blir medvetslösa. Medvetandet får inte återkomma. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bedövningsmetoder som får användas.

Det är förbjudet att ge djur hormoner eller andra ämnen för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller i särskilda fall besluta om undantag.

Förprövning vid nyetablering av matfiskodlingar

Av djurskyddsförordningen framgår bland annat att förvaringsutrymmen för djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel ska godkännas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Om du ska starta en matfiskodling med större produktion än 35 ton per år ska den också förprövas enligt denna förordning. Anläggningar som håller fisk för utsättning eller för "put and take"-syften behöver inte förprövas.

Det är Länsstyrelsen som prövar din ansökan.

Djurskyddskrav vid odling av fisk

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk innehåller djurskyddskrav vid hållande av fisk för livsmedelsproduktion, utplantering och avel. Områden som regleras är bland annat odlingens utformning och placering, driftsäkerhet, personal, skötsel, hantering, transport av fisk inom odlingen, rengöring, hälsoproblem, tekniska problem, tillsyn och journalföring.

Operativa ingrepp på fisk

Operativa ingrepp och skyldigheter för djurhållare samt för personal inom djurens hälso- och sjukvård finns reglerade i Jordbruksverkets föreskrifter. Här framgår bland annat att klippning av fettfenan och märkning av fisk får utföras av annan person än veterinär eller annan djurhälsopersonal om personen som utför ingreppet har rätt kompetens, gör ingreppet på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt, håller god hygien samt använder rätt instrument.

Bestämmelser om djurskydd hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: