Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Lagstiftning

Här finns en kortfattad information om den lagstiftning som är viktigast för dig som driver eller vill starta vattenbruk. Här finns även länkar till mycket av den relevanta lagstiftningen under respektive rubrik.

Klicka i listan eller rulla ned på sidan för att läsa mer om respektive lagstiftning.

Fiskerilagstiftningen

Miljölagstiftningen

Djurhälsolagstiftningen

Djurskyddslagstiftningen

Livsmedelslagstiftningen

Fiskerilagstiftningen

Odlingstillstånd

Alla vattenbrukare ska ha ett tillstånd för att driva vattenbruk enligt fiskerilagstiftningen innan verksamheten påbörjas. Detta gäller oavsett om man tänker odla fisk, kräftdjur, musslor eller ostron, och oavsett odlingsvolym. Ansökan enligt fiskerilagstiftningen prövas av länsstyrelsen.

Tillstånd för att sätta ut eller flytta fisk

Det krävs även tillstånd från länsstyrelsen enligt fiskerilagstiftningen

  • för att sätta ut fisk, kräftdjur, musslor eller ostron
  • för att flytta fisk från ett vattenområde till ett annat

Ett viktigt syfte med bestämmelserna är att förhindra spridning av sjukdomar och olämpliga arter och stammar. Det är Havs- och vattenmyndigheten som är ansvarig myndighet för fiskerilagstiftningen.

Fiskelagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om fisket, vattenbruket & fiskerinäringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om utsättning av fisk och flyttning i andra fall än mellan fiskodlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Miljölagstiftningen

Miljöfarlig verksamhet

Vattenbruksverksamhet lyder under miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vattenbrukare kan behöva söka om tillstånd enligt miljölagstiftningen. Alla odlingar oavsett storlek kan inspekteras och förbjudas om de skulle ge oacceptabla miljöstörningar.

  • Fiskodling eller övervintring av fisk som förbrukar 40 ton foder per år eller mer ska tillståndsprövas enligt miljöbalken hos länsstyrelsen.
  • Fiskodling eller övervintring av fisk med en förbrukning av mellan 1,5 ton och 40 ton foder per år ska anmälas hos kommunen.
  • Fiskodling med en förbrukning under 1,5 ton foder per år behöver inte miljötillstånd eller anmälan till kommunen, men lyder ändå under miljölagstiftningen.

Även slakterier och beredningsverksamheter regleras av förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Miljökonsekvensbeskrivning

I samband med ansökan om tillstånd ställs krav på att man ska lämna in en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Ibland behövs en MKB även när man ansöker hos kommunen. De flesta företag anlitar en konsult för att göra en sådan. Vad en MKB ska innehålla framgår i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.

Strandskyddsdispens

I många fall kan även dispens från strandskyddsreglerna behövas för vattenbruksverksamheten. Det söks vanligen hos kommunen men hanteras i vissa fall av länsstyrelsen.

Vattenverksamhet

Vanligtvis behöver man inte göra en anmälan om vattenverksamhet för att leda av vatten från en sjö, vattendrag eller från grundvattnet eftersom anläggningar för odling av fisk, musslor eller skaldjur undantas från denna anmälningsplikt i 11 kap 11§ Miljöbalken. Fråga din länsstyrelse ifall du behöver göra en anmälan. Det är Havs- och vattenmyndigheten som är ansvarig myndighet för havs- och vattenmiljön och ska ge tillsynsvägledning när det gäller vattenbruk.

Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om miljökonsekvensbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljötillsynsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöprövningsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om avgifter för prövning och tillsyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Djurhälsolagstiftningen

För vattenbruksdjur, liksom för andra produktionsdjur, finns det regelverk för att begränsa uppkomst och spridning av smittsamma sjukdomar mellan djur och mellan djur och människor. Zoonoser kallas de sjukdomar som kan smitta från djur till människa. Dessa är dock otroligt ovanliga inom vattenbruket. Epizootier är allvarliga smittsamma sjukdomar som smittar mellan djur (jämförbara med epidemier hos människa).

Anmälningsplikt

Epizootilagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar förebyggande och bekämpning av allmänfarliga smittsamma djursjukdomar. Misstänker du att det förekommer en smitta på din anläggning måste du omedelbart anmäla detta till en veterinär. Veterinären ska så fort som möjligt undersöka vattenbruksdjuren som misstänks ha en epizootisk sjukdom och försöka förhindra att smitta sprids. Skulle misstanken kvarstå när veterinären varit på plats så ska misstanken anmälas till Jordbruksverket och prover ska skickas till ett ackrediterat laboratorium, såsom Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det finns ett krav på att vissa sjukdomar ska anmälas till en distriktsveterinär eller till Jordbruksverket och länsstyrelsen. Som regelär det inte du som har djuren som anmäler utan det gör den veterinär eller det laboratorium som konstaterar att det finns en anmälningspliktig smitta. För vissa sjukdomar fattar Jordbruksverket beslut om bekämpningsåtgärder. Mer information om vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga finns här. 

Epizootilagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Epizootiförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om provtagning på djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om provtagning på djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om bekämpning av epizootiska sjukdomar (K3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen (K12) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övervakning av smittor hos djur

För att kunna förhindra utbrott och minska smittspridning är det viktigt att tidigt kunna upptäcka sjukdomar och smittor. Du som har vattenlevande djur har därför en viktig roll eftersom du ser dina djur varje dag och kan tidigt upptäcka om djuren har drabbats av någon allvarlig smitta. Det gäller redan om du ser att produktionen minskar eller att djur dör. Men det kan också vara andra tecken, som att djuren inte beter sig som de brukar, så kallade avvikare.

Om du ser en ökad dödlighet, andra tecken på någon allvarlig sjukdom eller en väsentligt minskad produktion som du inte vet vad den beror på hos dina djur ska du genast kontakta en veterinär för undersökning. Vid behov ska veterinären ansvara för att provtagning sker.

Offentlig kontroll och hälsoövervakning

Offentlig kontroll utförs av Jordbruksverket på alla registrerade vattenbruksanläggningar. Kontrollen är riskbaserad och antalet kontroller och provtagningsfrekvensen beror på vilken riskklass anläggningen har. Alla godkända vattenbruksanläggningar ska också ha hälsoövervakning. Läs mer om offentlig kontroll och hälsoövervakning hä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.r.

Animaliska biprodukter (ABP)

Nära kopplat till smittskyddslagstiftningen är även det regelverk som styr hanteringen av animaliska biprodukter (t.ex. död fisk, fiskrens och fiskslam). Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittskyddslagstiftningen och lagstiftningen för animaliska biprodukter.

EU-bestämmelser om animaliska biprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska bestämmelser om animaliska biprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utmärkning av vattenbruksanläggningar

Jordbruksverkets föreskrift om vattenbruk reglerar även utmärkning av vattenbruksanläggningar. En vattenbruksanläggning ska, när sjösäkerheten kräver det, märkas ut med gula specialmärken. Tillstånd för detta söks hos Transportstyrelsen, som prövar ansökan i samråd med Sjöfartsverket

Rådets direktiv om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster....

Föreskrift om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Djurskyddslagstiftningen

Djurskyddslagens syfte är att husdjur, försöksdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Det finns särskilda bestämmelser som tillämpas när fisk hålls i en fiskodling för livsmedelsproduktion, utplantering eller avel.

Föreskrifterna om odling av fisk beskriver förutsättningar för fiskodling, skötsel och hantering, åtgärder vid sjuklighet eller driftsstörning, samt tillsyn och journalföring. Det finns inte i nuläget några specifika föreskrifter om t.ex. bedövning och slakt av odlad fisk. Länsstyrelsen ansvarar för kontroll och tillsyn av djurskyddet på vattenbruksanläggningar.

Förprövning

Fiskodling som ska producera mer än 35 ton matfisk per år ska förprövas för djurhållning enligt Djurskyddslagen. Detta gör länsstyrelsen.Det är Jordbruksverket som är ansvarig myndighet för djurskyddslagstiftningen.

Djurskyddslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om odling av fisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om ändring i ovanstående Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelsbestämmelserna har två huvudsyften; att de livsmedel som säljs inte får vara skadliga, smittförande eller otjänliga som människoföda och att konsumenterna ska kunna lita på att märkningen av varorna är riktig. De gäller för alla livsmedel, inklusive livsmedelsprodukter från vattenbruket. Du som hanterar livsmedel yrkesmässigt är ansvarig för dina produkter.

Primärproduktion

Fiske, odling och insamling av levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor och ostron, inklusive slakt och rensning av fisk är exempel på primärproduktion och primärprodukter.Den som producerar livsmedel ska registreras som primärproducent hos Livsmedelsverket, vilket kräver en anmälan.

Anmälan av primärproducent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slakterier och beredningsverksamheter regleras av förordningen om miljöfarlig verksamhet, se Miljölagstiftningen

Livsmedelsverket utövar den övergripande centrala tillsynen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver tillsynen inom respektive kommun. Det är Livsmedelsverket som är ansvarig myndighet för livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverket ansvarar också av kontroller av musselvatten, där man analyserar musslor för alggifter, bakterier och virus.

Läs mer om Livsmedelsverkets musselkontroll här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Sidan senast uppdaterad: