Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Jordbruksverket främjar vattenbruk

Så jobbar vi med att främja fiske och vattenbruk

Jordbruksverket har i uppdrag att främja fiskerinäringen, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. De åtgärder vi arbetar med ska alltid bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av näringen både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att uppnå detta ska vi:

  • arbeta proaktivt och objektivt
  • inkludera representanter från näringen och från andra myndigheter i arbete vi utför och söka samarbete i så stor utsträckning som möjligt
  • verka för enkla och tydliga regler på nationell och internationell nivå
  • sprida korrekt och tydlig information om de regler och åtgärder som vi hanterar

Sidan svensktvattenbruk.se drivs av Jordbruksveket som en del av vårt främjande av vattenbruket.

Förenklings- och förbättringsförslag för svensk vattenbruksnäring

Under hösten 2011 lämnade Jordbruksverket ett förenklingsförslag när det gäller regelverket för svensk vattenbruksnäring. Arbetet genomfördes på uppdrag av regeringen.

I korthet föreslog Jordbruksverket bland annat att tillsynen av vattenbruksverksamhet ska bli effektivare och bättre, samt att kostnaden för tillsyn ska sänkas. Jordbruksvekret föreslog också åtgärder för att underlätta för vattenbruksföretag att hitta lämpliga områden att starta odling i. På vår webbplats hittar du Jordbruksverkets yttranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Där kan du läsa mer om vad Jordbruksverket föreslår i yttrandet som är publicerat den 8 december 2011.

Regeringsuppdrag att kartlägga och utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter

Jordbruksverket har i nära dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och organisationer haft regeringens uppdrag att kartlägga nationella och EU-rättsliga bestämmelser om tillståndsprövning för vattenbruksverksamheter. I uppdraget ingick även att analysera hur prövningen av vattenbruksverksamheter kan bli enklare utan att miljöskyddet riskeras.

Genom ett antal workshops och arbetsgruppsmöten har aktörer från näringen, myndigheter, kommuner, universitet med flera bidragit med sakkunskap.

  • På ett förutsättningslöst sätt har vi försökt ringa in problem, utmaningar och lämpliga lösningar för förenklad prövning av vattenbruksverksamheter, säger uppdragsledaren Izabela Alias.

Utredningen har tagit fram alternativa författningsförslag och fört en löpande dialog kring de överväganden och förslag som har vuxit fram under arbetets gång. Det har också gjorts en miljömässig, administrativ och samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslagen.

Uppdraget redovisades för näringsdepartementet den 30 september 2020.

Slutrapporten för uppdraget med tillhörande bilagor hittar på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: