Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Tecknad bild över vattenbruk, yrkesfiske samt fritidsfiske och fisketurism

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk
2021–2026
– friska ekosystem och hållbart nyttjande

Hösten 2019 sjösatte Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten projektet Framtidens Fiske och Vattenbruk för framtagande av en ny gemensam strategi och sektorsspecifika handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk. Den politiska ambitionen med projektet förtydligades sedan genom ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag.

Framtagandet av strategi och handlingsplaner har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer, andra myndigheter och lärosäten.
Strategin och handlingsplanerna ger en gemensam målbild och skapar en tydlig inriktning för utveckling av svenskt fiske och vattenbruk. Strategin understryker vikten av väl fungerande och väl förvaltade ekosystem som grund för lönsamma och konkurrenskraftiga näringar, och behovet att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Den lyfter också behovet av bättre kunskap, kompetensutveckling och kommunikation till stöd för förvaltning och näringarnas utveckling.

Strategin innehåller 3 huvudmål och 15 delmål och kommer att vara styrande för Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med koordinerad förvaltning och främjande där ekologi, ekonomi och social hållbarhet går hand i hand. Huvudmål och delmål är:

 1. Väl förvaltade och fungerande ekosystem
  Våra akvatiska ekosystem är i balans, bärkraftiga och förvaltas enligt ekosystemansatsen i syfte att generera samhällsnytta genom fiske och vattenbruk.
  1. Fiske och vattenbruk förvaltas i enlighet med ekosystemansatsen.
  2. Fiskets och vattenbrukets miljö-, resurs- och klimatpåverkan har minskat.
  3. Det finns tydligare vägledning för lokalisering av fiske och vattenbruk.
  4. Regelefterlevnaden inom fisket och vattenbruket har ökat.
  5. Smittskyddet, djurhälsan och djurvälfärden har förbättrats inom vattenbruket.
 2. Konkurrenkraft, lönsamhet och sociala värden
  Svenskt fiske och vattenbruk är konkurrenskraftiga och lönsamma näringar som bidrar till ökad livsmedelsförsörjning, sysselsättning och sociala värden i hela landet.
  1. Konkurrenskraften och lönsamheten har ökat hos fisket och
   vattenbruket.
  2. Samverkan har ökat mellan myndigheter och andra berörda parter inom fiske och vattenbruk.
  3. Tillämpningen av regelverk för fiske och vattenbruk har förenklats.
  4. Fiske och vattenbruk är attraktiva och säkra näringar.
  5. Tillgången på livsmedel och akvatiska råvaror från svenskt fiske och vattenbruk har ökat på den inhemska marknaden.
 3. Kunskap och kommunikation
  Kunskapen om de akvatiska ekosystemen samt om fiskets
  och vattenbrukets samhällsnyttor har ökat och sprids genom
  informationsinsatser och utbildningar.
  1. Kunskapen om de akvatiska ekosystemen har ökat.
  2. Kunskapen om fiskets och vattenbrukets samhällsnyttor har ökat.
  3. Tillgången på information om svenskt fiske och vattenbruk har ökat.
  4. Kompetensförsörjningen inom fiske och vattenbruk har ökat.
  5. Det finns en gemensam plattform för fiskets och vattenbrukets utveckling.

Målsättningen är att strategin även ska vara ett stöd för samordnat agerande i näringarnas, länsstyrelsernas samt andra myndigheters och organisationers arbete med fiske- och vattenbruksfrågor. Här kan du läsa den gemensamma strategin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplanerna syftar till att slå fast vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas inom respektive sektor för att nå de strategiska målen. Åtgärderna beskrivs med avseende på syfte, bakgrund och genomförande. Flera åtgärder, inte minst på förvaltningsområdet, är av sektorsövergripande karaktär då näringarna i många fall står inför gemensamma utmaningar. Här hittar du information om handlingsplanen för vattenbruk.

Sidan senast uppdaterad: