Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Ansvariga myndigheter

Många myndigheter och en rad olika bestämmelser berör vattenbruket. Här listas de viktigaste myndigheterna och ett urval av deras ansvarsområden som mest berör vattenbruket. Läs även mer om Tillstånd som behövs för vattenbruk Öppnas i nytt fönster. och Kontroll och tillsyn. Öppnas i nytt fönster.

Klicka i listan eller rulla ned på sidan för att läsa mer om vilka ansvar respektive myndighet har.

Länsstyrelsen

Kommunen

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen utövar tillsyn för tillståndspliktiga vattenbruksanläggningar med en foderförbrukning över 40 ton per år, både enligt fiskerilagstiftningen och miljölagstiftningen. Länsstyrelsen är även tillsynsmyndighet för djurskyddet vid odlingarna samt enligt livsmedelslagstiftningen och de övergripande EU-bestämmelserna för primärproduktionsledet fram till och med slakt. Miljöbalkstillsynen för tillståndspliktiga anläggningar kan överlåtas till kommunen.

Tillståndsprövning m.m.

 • Tillstånd för att bedriva vattenbruk enligt fiskerilagen (odlingstillstånd).
 • Tillstånd för utsättning eller flytt av fisk enligt fiskerilagen.
 • Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken för större fiskodlingar (över 40 ton foder per år).
 • Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken för större fiskslakteri, större beredningsanläggning för fisk eller skaldjur samt djurfoderanläggning inklusive hantering av animaliska biprodukter (t.ex. slaktrester).
 • Förprövning av matfiskproduktion på över 35 ton per år enligt djurskyddslagen (samma regler som för djurstallar).
 • Dispens från strandskydd enligt miljöbalken (i vissa fall, handläggs oftast av kommunerna).
 • Anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken kan behövas, exempelvis vid ytvattentäkt (bortledning av ytvatten).
 • Anmälan om primärproduktion/livsmedelsproduktion.

Tillsyn och kontroll av tillståndspliktig verksamhet i länet

 • Kontroll/tillsyn enligt fiskerilagstiftningen, miljöbalken, djurskyddslagstiftningen samt enligt livsmedelslagstiftningen (när det gäller primärproduktionen). Miljötillsynen är avgiftsbelagd baserat på omfattningen av verksamheten (nettoproduktionen).
 • Tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken inom skyddade områden beslutade av länsstyrelsen.
 • Kontroll av transporter av animaliska biprodukter.
 • Tillsyn över veterinärers verksamhet
 • Viss tillsyn kan överlåtas till kommunerna.
 • Handläggning av företagsstöd (investeringsstöd) för vattenbruket inom havs- och fiskeriprogrammet.

Tillbaka till toppen av sidan

Kommunen

Kommunen är tillsynsmyndighet över anmälningspliktiga vattenbruksanläggningar med foderförbrukning på mindre än 40 ton per år samt av de små vattenbruk som varken behöver anmälan eller tillstånd. De är även tillsynsmyndighet för livsmedelslagstiftningen i samband med slakt om företaget slaktar mindre än 250 ton fisk per år. Livsmedelsverket är den myndighet som utför tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen om slaktvolymen överskrider 250 ton per år. Kommunen kontrollerar hanteringen av animaliska biprodukter och nedgrävning m.m. av dessa på produktionsplatsen.

 • Fysisk planering av mark- och vattenområden i form av översiktsplaner och detaljplaner.

Anmälningar och dispenser:

 • Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken för mindre fiskodlingar (mellan 1,5–40 ton foder per år).
 • Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken för mindre fiskslakteri eller mindre beredningsanläggning för fisk eller skaldjur inklusive hantering av animaliska biprodukter.
 • Anvisning av plats för nedgrävning av animaliska biprodukter i aktuella församlingar med dispens från Jordbruksverket.
 • Dispens från strandskydd enligt miljöbalken (kan i vissa fall handläggas av länsstyrelserna).

Tillsyn och kontroll:

 • Tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken.
 • Tillsyn av anmälningspliktig vattenbruksverksamhet (mellan 1,5 – 40 ton foder per år) enligt miljöbalken samt av de små vattenbruk som varken behöver anmälan eller tillstånd (mindre än 1,5 ton foder per år).
 • Tillsyn av mindre fiskslakterier enligt livsmedelslagstiftningen.
 • Kontroll av dricksvattnet på dessa anläggningar (möjlighet finns att överlåta den till livsmedelsverket).
 • Kontroll av hanteringen och nedgrävning m.m. av animaliska biprodukter på produktionsplatsen.

Tillbaka till toppen av sidan

Jordbruksverket

 • Har i uppdrag att främja en långsiktigt hållbar vattenbruksnäring.
 • Säkerställer ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren, vattenbruksdjuren, bekämpar och förebygger spridning av smittsamma djursjukdomar samt värnar om ett gott djurskydd.
 • Utför offentlig djurhälsokontroll inom vattenbruket.
 • Hanterar smittutbrott i djurbesättningar och administrerar ersättningar vid spärrade djuranläggningar på grund av sjukdomsutbrott.
 • Ger tillstånd till transportörer av fisk.
 • Föreskriver om djurskydd, smittskydd, ekologisk produktion, import och export av vattenbruksdjur, animaliska biprodukter och ersättningar vid sjukdomsutbrott inom djurproduktion.
 • Vägleder om djurhållning och avfall från djuranläggning som kan innebära smittskyddsrisker.
 • Ansvarar för Havs- och fiskeriprogrammet, som bland annat innehåller vissa stöd till vattenbruk.
 • Registrerar vattenbruksproducenter i det nationella vattenbruksregistret som uppdateras genom bl.a. årsrapporter från vattenbrukarna.
 • Registrerar ekologiskt certifierade primärproducenter.
 • Registrerar importörer och exportörer av levande fisk och skaldjur.
 • Registrerar bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur.
 • Registrerar och godkänner vattenbruksanläggning enligt kraven i EUs djurhälsolagstiftning.

Tillbaka till toppen av sidan

Livsmedelsverket

 • Ska i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
 • Myndigheten utövar offentlig kontroll enligt livsmedelslagen samt leder och samordnar livsmedelskontrollen.
 • Godkännande av livsmedelsanläggningar (för vattenbruket gäller detta leveransanläggningar och reningsanläggningar för musslor och produktionsanläggningar för fisk).
 • Godkännande av bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur.
 • Övervakningsprogram för produktionsområden för musslor, avseende algtoxiner och fekal förorening (E. coli).
 • Klassificering av produktionsområden för musslor baserat på mängden fekal förorening i vattenområdet.

Tillsyn och kontroll:

 • Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen i fiskodlingar där slaktvolymen överskrider 250 ton per år
 • Kontrollprogram för övervakning av föroreningar och restsubstanser (t.ex. miljögifter och läkemedelsrester).
 • Kontroll av hygien och livsmedelssäkerhet i mussel- och fiskanläggningar.

Tillbaka till toppen av sidan

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

 • Utreder smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverkar i förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar.
 • Veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.
 • Obduktion och laboratorieanalys av prover från sjuka och döda vattenbruksdjur.
 • Laboratorieanalys av prover inom den obligatoriska hälsokontrollen för fisk, avseende anmälningspliktiga virussjukdomar och BKD. Detta gäller både inom matfiskodlingar, sättfiskodlingar och för viltfångad avelsfisk inom kompensationsodling.
 • Laboratorieanalys av prover från musslor och ostron.
 • Nationellt referenslaboratorium, deltar i det internationella framtagandet av rutiner/analyser och som ämnesexperter för svenska myndigheter.
 • Medverkar i framtagandet av bekämpnings- och kontrollprogram samt saneringsplaner.
 • Bevakar olika smittämnens uppträdande både utanför och inom landet.

Tillbaka till toppen av sidan

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

 • Vägleder länsstyrelser och kommuner om miljötillsyn.
 • Havs- och vattenmyndigheten ger tillsynsvägledning i frågor om vattenbruk och föreskriver om regler för utsättning av fisk.

Tillbaka till toppen av sidan

Sidan senast uppdaterad: