Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Ekologiskt vattenbruk

Det finns regler för ekologiskt vattenbruk är gemensamma inom EU. Reglerna omfattar ekologisk odling av alger och odling av vattenbruksdjur som fisk, kräftdjur och blötdjur (exempelvis musslor och ostron) samt vattenlevande organismer som kan odlas för foderändamål.

EU har också slagit fast en strategi för ett hållbart vattenbruk med minsta möjliga miljöpåverkan. Ambitionen är att främja en utveckling av landsbygden och i kustområdena och erbjuda konsumenterna bra valmöjligheter.

Inte alla sorters vattenbruk kan certifieras

Enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion är slutna recirkulerande produktionsanläggningar för vattenbruksdjur förbjudna, med undantag för kläckerier, yngelanläggningar och produktion av arter eller organismer som används som ekologiskt foder. Artificiell uppvärmning eller nedkylning av vattnet som används för att odla i är bara tillåtet i kläckerier och yngelanläggningar.

Djuren ska kunna bete sig normalt

I reglerna för hur vattenbruksdjur ska hållas anges villkor för djurskyddet som till exempel hur många djur det får finnas på en viss yta eller i en viss vattenvolym. Vattenbruksdjuren ska ha tillräckligt med utrymme för att de ska må bra och kunna bete sig på ett sätt som är naturligt för arten.

Vattnet ska vara av god kvalitet med tillräckligt mycket syre. Temperatur- och ljusförhållanden måste vara naturliga för djuren. För sötvattensfisk ska bottentypen vara så nära naturliga förhållanden som möjligt.

Avel och hälsa

Det är inte tillåtet att framkalla lek genom att använda hormoner. Du som föder upp vattenbruksdjur ska arbeta förebyggande för att djuren inte ska bli sjuka. I ekologiska vattenbruk med djur ska det finnas en djurhälsoplan och kontrakt med djurhälsorådgivare som regelbundet besöker anläggningen.

Om det trots förebyggande insatser blir hälsoproblem i vattenbruket ska i första hand alternativ till traditionell behandling med läkemedel användas.

Regler för foder

Du som har ett ekologiskt vattenbruk ska tänka på att det ställs särskilda krav på hur djuren utfodras. Fisk som föds upp i dammar eller nätkassar ska till exempel utfodras med foder som finns naturligt i dessa vatten. Om det inte finns tillräckligt med naturligt foder är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung.

Vattenbruksdjur som ges föda med animaliskt ursprung ska i första hand utfodras med ekologiska foderprodukter från vattenbruk. I andra hand ska de utfodras med fiskmjöl och fiskolja av slaktspill från ekologiskt vattenbruk. I tredje hand ska man använda fiskmjöl, fiskolja och ingredienser från slaktspill av hållbart fiskad fisk och i fjärde hand ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (enligt en lista fastställd av EU).

Sidan senast uppdaterad: