Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Kontroll och tillsyn

Den som driver ett vattenbruk kan bli kontrollerad. Kontroll och tillsyn sker bland annat för att se till att bestämmelser i livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagstiftningen, miljölagstiftningen och smittskyddslagstiftningen följs och att du som är vattenbrukare följer det som står i ditt tillstånd. Här finns information om vad som kontrolleras och vad som menas med riskbaserad tillsyn och kontroll. Läs mer om själva kontrollbesöket här! Öppnas i nytt fönster.

Riskbaserad kontroll och tillsyn

Miljötillsyn

Kontroll av smittskydd - offentlig djurhälsokontroll

Hälsoövervakning

Djurskyddskontroll

Livsmedelskontroll

Riskbaserad kontroll och tillsyn

Enligt flera av lagstiftningarna ska kontrollen och tillsynen vara riskbaserad. Det betyder att myndigheterna bedömer risknivån för varje enskild odling, det vill säga sannolikheten för att det blir fel eller problem i just den odlingen och vilka konsekvenser det kan få. Om risken för fel eller problem är hög innebär det vanligen fler kontrollbesök. Vilka odlingar som får kontrollbesök ett visst år kan bero dels på riskbedömningen och dels på slumpen.

Om du som är vattenbrukare har fått anmärkningar vid en tidigare kontroll blir det mer sannolikt att du får besök igen. Det kan hända att samma anläggning får flera tillsyns- och kontrollbesök samma år. Det beror på att kontroll sker enligt olika lagstiftningar, att kontrollanterna är experter på specifika områden och i vissa fall att de sitter på olika myndigheter.

Tillbaka till toppen av sidan

Miljötillsyn

Kommuner och länsstyrelser har det direkta ansvaret för miljötillsynen av vattenbruksföretagen. Avgiften för miljötillsynen baseras på omfattningen av verksamheten (nettoproduktionen).

Länsstyrelsen utövar tillsyn av tillståndspliktiga vattenbruksanläggningar med en foderförbrukning över 40 ton per år. Kommunen ansvarar för tillsyn av anmälningspliktiga vattenbruksanläggningar (som använder 1,5- 40 ton foder per år) samt av de små vattenbruk som varken behöver anmälan eller tillstånd.

De centrala myndigheterna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vägleder regionala och lokala myndigheter när det gäller miljötillsyn. Naturvårdsverket har ett centralt samordningsansvar för tillsynsvägledning som gäller miljöbalkens tillämpning. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar specifikt för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för fiske och vattenbruk samt för miljökvalitetsnormer inom vatten- och havsförvaltningens områden.

Naturvårdsverkets Allmänna råd Fiskodling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relevanta bestämmelser inom miljölagstiftningen hittar du här! Öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Offentlig smittskyddskontroll

Sverige har ett mycket gott smittskyddsläge. För att upprätthålla detta bedrivs en offentlig smittskyddskontroll vid svenska vattenbruk, som utförs av Jordbruksverket sedan 2014. Detta i enlighet med EU:s regler.

Den offentliga kontrollen omfattar alla vattenbruksanläggningar som finns registrerade hos Jordbruksverket. Syftet är att kontrollera att svenska och internationella regler som rör smittskydd följs och att upptäcka smittsamma sjukdomar.

Om du som är vattenbrukare inte har fått något besök kan du kontakta din länsstyrelse för att försäkra dig om att ditt odlingstillstånd finns registrerat hos Jordbruksverket. Distriktsveterinärerna utför den offentliga kontrollen i fält. Hur ofta din odling blir kontrollerad beror på vilken riskklass din odling har. Det beror i sin tur dels på risken för introduktion av smittor till din odling och dels på risken för att smittor sprids inom eller från din odling.

Den offentliga kontrollen omfattar:

  • Kontroll av överensstämmelsen mellan verksamheten och årsrapporten
  • Kontroll av journaler
  • Kontroll av hygienplan
  • Kontroll av att det är ordning och reda på odlingen

Provtagning avseende fisksjukdomarna IHN, VHS, ILA, SVC, BKD och IPN kan utföras i samband med ett kontrollbesök. Vid misstanke om annan anmälningspliktig sjukdom kan även andra prover tas. På musselodlingar och kräftodlingar tas endast prover vid misstanke om smitta.

Här kan du läsa mer om offentlig kontroll. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsoövervakning

Utöver den offentliga smittskyddskontrollen ska även hälsoövervakning utföras på alla vattenbruksanläggningar. Syftet med hälsoövervakningen är att upptäcka smittsamma sjukdomar och minimera risken för introduktion och spridning av smittorna.

Hälsoövervakningen kan utföras av Jordbruksverket (distriktsveterinären) i samband med den offentliga smittskyddskontrollen eller så kan du som är vattenbrukare istället välja att ansluta dig till ett frivilligt hälsoprogram.

Ett frivilligprogram kan bistå med t.ex. rådgivning om hur man kan förebygga smittor och spridning av smittor, provtagning vid misstanke om smittsam sjukdom, hjälp med hantering och utskrivning av veterinära läkemedel, övervakningsprogram för vissa produktionssjukdomar osv. Detta är sådant som inte ingår i den offentliga kontrollen och hälsoövervakningen.

Som vattenbrukare kan man alltså själv välja vem som ska utföra hälsoövervakningen på vattenbruksanläggningen, men den person eller den organisation som man väljer måste vara godkänd av Jordbruksverket. Mer information om offentlig kontroll och hälsoövervakning kan du hitta på Jordbruksverket webbplats.

Bestämmelser om smittskydd hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Tillbaka till toppen av sidan

Djurskyddskontroll

Vattenbruksdjur som hålls i odling ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddet vid vattenbruksanläggningar. Vid kontrollen tittar man på t.ex. tillsyn och skötsel, journalföring, utrymme och utrustning, foder och renhållning

Vägledning för kontrollmyndigheter, Bilaga fiskodling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista för kontrollmyndigheter, Djurskyddskontroll fiskodling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser om djurskydd hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Livsmedelskontroll

Du som bedriver ett vattenbruk kan få besök av länsstyrelsen för livsmedelskontroll i primärproduktionen. Dessutom kan prover på fisken, musslorna, kräftorna etc. tas på uppdrag av Livsmedelsverket avseende till exempel läkemedelsrester och miljögifter.

Länsstyrelsen kan kräva att en verksamhet följer ett fastställt egenkontrollprogram även om verksamheten inte är kopplad till någon godkänd livsmedelslokal, det vill säga även för fiskodling eller musselodling.

Vägledning livsmedelskontroll i primärproduktionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskodlingar

Livsmedelslagstiftningen inom primärproduktionen gäller från det att fisken sätts in i odlingen till och med slakten. Det innebär att den omfattar t.ex. uppfödning, sjukdomsbehandling, foderhantering, upptagning, sumpning och strupskärning.

Livsmedelsverket ansvarar för att regelbunden provtagning av restsubstanser sker på odlad fisk. Restsubstanser som avses är läkemedel, miljögifter med mera.

Tillsyn av mindre fiskslakterier (som slaktar under 250 ton fisk per år) görs av kommunen medan tillsynen av större fiskslakterier (som slaktar över 250 ton fisk per år) sköts av Livsmedelsverket.

Musselodlingar

Livsmedelsverket ansvarar för övervakning av alggifter (toxiner) och bakterier (E. coli) i både odlade och vildfångade musslor och ostron (tvåskaliga skaldjur) som skördas i Sverige. Syftet är att kontrollera att musslorna och ostronen är säkra att äta.

De havsområden där musslor fiskas eller odlas (s.k. produktionsområden) övervakas av Livsmedelsverket och ett havsområde kan vara öppet eller stängt för upptagning av musslor. Ett område för odling med för höga halter av bakterier, eller ett område där det finns tecken på höga halter av toxiner, stängs för skörd. Produktionsområdena kontrolleras varje vecka. Du kan läsa mer om kontrollerna på Livsmedelsverkets webbplats till höger.

Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur 2011-2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till toppen av sidan

Sidan senast uppdaterad: