Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Ål (Anguilla anguilla)

Ålen har en komplicerad livscykel. De vuxna ålarna förökar sig på djupt vatten i den del av Atlanten som kallas Sargassohavet, öster om Mexikanska golfen och Karibiska havet. Ålynglen driver sedan passivt med Golfströmmen till Europas kuster. Under tiden övergår larven till en simkunnig glasål. Vid kusterna skiftar ålen återigen form till en gulål som är den form vi känner igen från våra insjöar och kuster. Efter 10-25 år, beroende på tillväxthastighet, är ålen redo för sin vandring tillbaka till Sargassohavet för att leka. Ålar som inte vandrar kan bli mycket gamla.

Ålpopulationen i Europa började gå ned på 1980-talet och idag är rekryteringen av glasål till Europa mycket svag enligt Havs- och vattenmyndigheten. Vid de mätstationer i Sverige där det finns längre tidsserier av uppvandrande unga ålar är dagens rekrytering endast cirka 5% av vad den var under 1940- och 1950-talen. Några tänkbara förklaringar till den stora minskningen av ål är överfiske av både yngel och vuxen ål, vandringshinder (till exempel vattenkraftverk) i vattendrag där ålen vandrar upp, miljögifter och klimatförändringar (vilket kan leda till förändrade havsströmmar). Det troliga är att en samverkan av dessa faktorer har lett till minskningen.

Här kan du läsa mer om ålens biologi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här kan du läsa mer om förvaltningen av det svenska ålbeståndet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ål

Att odla ål

Åluppfödning baseras på att vildfångade yngel föds upp i anläggningar eftersom reproduktion av ål i fångenskap ännu inte är möjlig. I Sverige hålls majoriteten av de vildfångade ynglen bara i karantänsanläggning under en kortare tid innan de sätts ut för att stärka det hotade naturliga beståndet. Men en liten del av ålen föds även upp till konsumtionsstorlek. Ålen kräver höga temperaturer för god tillväxt och föds därför up inomhus i recirkulerande landbaserade vattenbrukssystem.

Framtidsutsikterna för åluppfödning förändras snabbt om man lyckas utveckla reproduktionen av ål i fångenskap. Inom detta område sker mycket forskning i Europa idag med stöd från EU:s forskningsprogram.

Ålen (Anguilla anguilla) är sedan 2009 med på CITES-listan över arter som är utrotningshotade om inte handeln kontrolleras. Du kan läsa mer om CITES här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: