Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Öring (Salmo trutta)

Öring

Öringen förekommer i hela Sverige och har under lång tid varit en uppskattad matfisk. Detta har gjort att den på många håll fått lokala namn. Öringarna brukar idag delas in i havsöring, insjööring och bäcköring. Uppdelningen beror på skillnader i levnadsstrategi men i grunden rör det sig om samma art.

Havsöringen leker och växer upp i sötvatten men vandrar sedan ut i havet där den tillväxer fram tills könsmognad då den vandrar tillbaka till sötvatten. Insjööringen tillbringar hela sitt liv i sötvatten under sitt vuxna liv. Bäcköringen tillbringar hela sitt liv i vattendraget där den föds och blir inte lika stor som sina havs- och sjölevande artfränder.

Odling av öring som sättfisk

Att odla öring

I Sverige finns endast odling av öring som sättfisk. Ingen storskalig odling för konsumtionsända mål förekommer. Öringen är mycket lik sin släkting laxen vilket gör att öring producerad för konsumtion konkurrerar med laxproduktionen på den globala marknaden, vilket i sin tur påverkar försäljningspriset.

Precis som för många andra vandrande fiskarter har utbyggnaden av vattenkraften i många älvar inneburit att öringen har skurits av från sina ursprungliga lek- och uppväxtområden. Som kompensation för detta är vattenkraftbolagen ålagda att odla laxfisk för utsättning i de berörda älvarna. Syftet är att kompensera fisket för produktionsbortfallet. Öring odlas även som sättfisk, det vill säga för utsättning för sportfiskeändamål och bevarandeändamål.

Under de senaste decennierna har kraven ökat på att öringen som odlas och sätts ut ska vara av lokalt ursprung. Idag odlas ungefär sextio olika stammar av öring på knappt sextio anläggningar. Genom odling av lokala stammar bidrar man också till att bevara den genetiska mångfalden inom arten.

Sidan senast uppdaterad: