Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Försättsblad marknadsberarbetning Matfiskodlarna

Marknadsbearbetning och informationsspridning

Matfiskodlarna

Sveriges import av matfisk överstiger kraftigt den nationella produktionen. En stor anledning till detta är att den övervägande delen exporteras genom inarbetade och väl fungerande försäljningskanaler och sådana inarbetade försäljningskanaler saknas nationellt.
Genom information, upprättande av nya marknadskanaler och relationer till andra näringar som har beröringspunkter med fiskodlingsbranschen kan svenskodlad fisk ta större plats på svensk marknad, därigenom ökas självförsörjningsgraden.

En avgörande förutsättning för att vattenbruksnäringen ska möta den växande efterfrågan är att produktionsvolymerna ska öka. Ett av de större hindren som konstaterats i en analys är en komplicerad lagstiftning för förädling som hämmar näringen. Det största hindret var dock långa, kostsamma och osäkra tillståndsprocesser vilket försvårar ökad produktion av svenskodlad fisk.

Arbetets övergripande syfte har varit att utreda förutsättningarna samt lägga en grund för ökad inhemsk försäljning och ökad självförsörjning av svenskodlad fisk av kallvattensarter. Inom uppdraget påbörjades även ett arbete med att ta fram informationsmaterial som finns tillgänglig i tryckt form.
Många nya kontakter och samarbeten inleddes, en ökad informationsspridning och kommunikation med olika intressenter och beslutsfattare utfördes också.
Fortsättningsvis finns det fler åtgärder som skulle kunna bidra till branschens utveckling och till att svenskodlad fisk kan finnas tillgänglig för slutkonsumenterna.

Sidan senast uppdaterad: