Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

simmande röding

Tripoloider

Vattenbrukscentrum Norr AB

Vid odling av fisk finns alltid en risk för rymningar och dessa kan hota de naturliga bestånden. Det finns idag ett stort antal sjöar och vattendrag som det kan vara olämpligt att bedriva fiskodling i på grund av förekomsten av naturliga skyddsvärda bestånd av röding. Genom att behandla den odlade fisken så att den inte kan föröka sig (steril) kan kanske odling möjliggöras i även dessa vatten.

Syftet med projektet var att utveckla triploidisering som metod för att på sikt kunna producera steril röding för matfiskodling. Triploidisering innebär att antalet kromosomuppsättningar ändras från normala två till tre. I ett första steg var målet att utbilda personal och forskare i fiskhantering och hantering av triploidmaskin. Detta för att bygga en bra grund för skarpa försök under kommande år.

Projektet genomfördes i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) - inst. för husdjursgenetik, Natural Resources Institute (Luke) i Finland samt Nordic Trout AB som har lång erfarenhet av kommersiell triploidisering av regnbåge.

Utbildningen genomfördes av representant från Luke i Finland och omfattade praktisk hantering och processer..

I samband med besök från Finland genomfördes praktiska försök att triploidisera rom från röding (Arctic superior). Tidigare försök vid VBCN har gett en mycket hög romdödlighet hos den triploida rommen. Rommen som behandlades inom det aktuella projektet hade ännu inte uppnått ögonpunktstadiet vid slutrapportering, och kunde därmed inte utvärderas förrän senare.

Triploidisering av röding behöver utvecklas ytterligare innan metoden kan nyttjas i kommersiell skala. Detta projekt var ett första steg i denna process. När metoden fungerar tillfredsställande för kommersiella odlingar kan det ge möjlighet att bedriva fiskodling i sjöar/vattendrag där det idag finns skyddsvärda bestånd av röding. Triploidisering minskar också risken för att fisken hinner bli könsmogen innan slakttidpunkt.

Sidan senast uppdaterad: