Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

En livsmedelsstrategi för Sverige

Den 30 januari 2017 antog riksdagen propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Målen i strategin syftar till att stärka konkurrenskraften och att all livsmedelsproduktion ska öka. Regeringen har även utformat en handlingsplan för livsmedelsstrategin som innehåller ett fyrtiotal åtgärder som ska bidra till att nå målen.

En handlingsplan med konkreta insatser och åtgärdspaket för livsmedelsstrategin är framtagen av regeringen för 2017 till och med 2019.

Åtgärdspaket 1, som beslutades av regeringen den 9 februari, innehöll 9 satsningar på 58 miljoner kronor. Genomförande av åtgärder i Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk var en av de satsningarna till vilken man avsatt 14 miljoner kronor.

Den 23 mars beslutades åtgärdspaket 2 som även den innehåller satsningar på svenskt vattenbruk. Åtgärdspaketet omfattar 13 åtgärder på sammanlagt 115,7 miljoner kronor varav 6 miljoner riktas direkt till satsningar inom vattenbruket.

Ytterligare 21 miljoner kronor har avsats för avelsarbete, musselkontroll och koordinering av insatser inom vattenbrukssektorn. Pengarna har fördelats mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Genomförda insatser

Jordbruksverket har under perioden finansierat projekt som har haft som mål att främja ett hållbart svenskt vattenbruk. Projekten har finansierats dels genom externa utlysningar av medel men även av direktupphandlade studier. Vid utlysning av medel har det ställts krav på att projekten ska främja ett hållbart vattenbruk och ha en tydlig koppling till behov inom vattenbruksbranschen samt att det uppfyller ett eller flera av följande behov:

  • Förenklar uppstart och/eller drift av vattenbruk
  • Ökar kunskapsnivån avseende vattenbruk
  • Ökar konkurrenskraften
  • Optimerar avelsarbetet
  • Förenklar för forskningen att nå näringen
  • Lyfter vattenbruksprodukterna som hållbart livsmedel
  • Förbättrar kvalitetssäkringen
  • Ökar djurvälfärden
  • Optimerar miljöanpassning

Fler än 20 externa projekt har finansierats av livsmedelsstrategin. Alla projekt som är avslutade kommer att presenteras här på hemsidan, se flikar till vänster.

Slutkonferens

De projekt som Jordbruksverket finansierade samlades under en slutkonferens för att presentera sina resultat, under projekten till vänster ligger det en youtube video längst ner från konferensen.
Här presenterar CAMINO Magasine om varför de här samlade projekten är både viktiga och spännande.


Sidan senast uppdaterad: